Politisk påvirkning

Veien fra krav og meninger til gjennomslag kan være lang. Gjennom å reagere når ting skjer, der de skjer, kan vi påvirke avgjørelser som angår barn. Det finnes flere måter å drive med politisk påvirkning på. Man kan drive med påvirkning lokalt, på fylkesnivå eller nasjonalt. Politisk påvirkning er spennende! Her har dere noen tips til hvordan lokallaget kan drive politisk arbeid på en morsom og lærerik måte.

 

Lokalpolitisk påvirkning

Hvordan man best jobber lokalpolitisk er til en viss grad avhengig av lokale forhold. Hva slags forhold har folk til ordføreren, hvordan samarbeider de ulike partiene i deres kommune, hvilke andre organisasjoner har lokallag der, hvor ofte møtes kommunestyret, hvilke utvalg og komiteer finnes, og så videre. Mye er likevel felles, og uavhengig av hvem dere ønsker å påvirke.

Styrer og organer består av enkeltpersoner. Enkeltpersoner kan være enklere å overbevise enn et helt kommunestyre som en helhet. Skaff dere oversikt over hvem som sitter i de ulike komiteene i kommunestyret, hva de er spesielt opptatt av og om mulig hva de mener om deres sak. Tilpass argumentene deres etter hvem dere snakker med. Ikke bruk tid på å forsøke å overbevise folk som allerede er overbevist eller folk som aldri kommer til å bli det. Lag gjerne allianser med spesielt engasjerte politikere, men legg inn mest innsats på å overbevise de som ikke har bestemt seg ennå, men som kan tenkes å bli på deres side.

Forsøk å finne ut hvem som er nøkkel-personer som kanskje kan dra med seg andre. Hvem er den «kule jenta i klassen?» det er lett å tenke at det vil jo det være lederne for de ulike partigruppene, men det kan også være andre som av ulike grunner har mye innflytelse. Det kan være verdt det å legge inn litt ekstra innsats for å overbevise dem.

I møter med politikere er det fint å representere Press på en god måte. Det er viktig å ha forberedt seg og tenkt over hva dere sier og hvordan dere sier det. Kjenn argumentene deres og ha god kjennskap til politikeren dere skal møte. Ha med dere noe skriftlig som politikeren kan få med seg, men pass på at det ikke er for langt. Det bør i alle fall ikke være mer enn ett A4- ark. Husk at politikere bare er mennesker, som ikke nødvendigvis er spesielt smarte eller kunnskapsrike. Stort sett er de helt vanlige hverdagsmennesker som bare er litt ekstra engasjerte og som setter pris på det når mennesker i lokalmiljøet deres engasjerer seg.

 

Politisk påvirkning steg for steg

1. Finn en sak

 • Finn den saken som engasjerer dere aller mest
 • Følg med i nyhetsbildet – skjer det noe på et tema eller en sak som Press mener noe om?
 • Se gjennom plattformen og virksomhetsplanen. Hva mener Press noe om, og hva egner seg til å jobbe med lokalt?
 • Hold dere oppdatert på hva som skjer i kommunestyret og fylkestinget. Referater og sakslister er offentlig tilgjengelige på nettsidene til både kommunen og fylket.
 • Er det noen andre lokallag som jobber lokalpolitisk? Kanskje dere kan utveksle ideer? Følg med!
 • Følg med i Larm og på press.no. Der kommer det også utspill fra sentralstyret. Kanskje noe av det er ting dere kan jobbe med lokalt?
 • Gå gjennom artiklene i barnekonvensjonen. Er det noe det står dårlig til med der dere bor?
 • Les forslagene til aktiviteter på de ulike hovedtemaene i denne boka.

2. Skaff kunnskap

 • Sett deg inn i saken, les deg opp og finn fakta. Hva er innholdet i saken?
 • Hvis saken er vanskelig å sette seg inn i eller forstå, be sentralleddet eller politiske utvalg om hjelp.
 • Hva er det som må skje for at dere skal få saken deres gjennom? Hva må endres?
 • Finn ut hva det vil koste å gjennomføre forslaget deres. Få eventuelt hjelp av sentralleddet eller politiske utvalg til å lage et overslag.
 • Finn gode argumenter fra flere innfallsvinkler for at forslaget deres må få gjennomslag. Hva er motargumentene?

3. Få politisk oversikt

 • Finn ut hvor og hvordan dere kan fremme saken. Hvem er ansvarlig, og hvor i prossessen ligger saken?
 • Finn ut om denne eller lignende saker har vært oppe til behandling tidligere og hvordan det eventuelt gikk den gang.
 • Skaff dere oversikt over hvem som sitter i kommunestyret eller fylkestinget, hvem som leder de forskjellige partigruppene og hvem som sitter i relevante komiteer og utvalg.
 • Lag en oversikt over alle politikerne. Hvem er på deres side i saken, hvem som kan bli på deres side, hvem er allerede motstandere og hvem kan komme til å bli motstandere?
 • Finn ut om det er politikere dere kan samarbeide med for å få forslaget igjennom.
 • Undersøk om dere kan alliere dere med andre organisasjoner eller ungdomspartier lokalt
 • Følg med i lokalavisa og se etter om noen andre uttaler seg om saken.
 • Legg en strategisk slagplan for hvordan dere skal få saken deres gjennom.

4. Skap oppmerksomhet rundt saken

 • Skriv leserinnlegg i lokalavisa.
 • Ha aksjoner.
 • Arranger temakveld eller debatt om saken.
 • Del ut løpesedler.
 • Heng opp plakater.
 • Kanskje saken egner seg for å gjøre bruk av innbyggerinitiativet?

5. Ta kontakt

 • Finn kontaktinformasjon til de lokale politikerne på nettsidene til kommunen eller fylket, og ta kontakt om saken.
 • Kontakt organisasjoner og ungdomspartier det kan være aktuelt å samarbeide med, og prøv å planlegge et samarbeid.
 • Prøv å få til møter med sentrale politikere og politikere dere kan alliere dere med.
 • Bare det å vise at folk i kommunen(dere) engasjerer seg for saken, kan være effektivt. Til noen politikere kan det være nok å sende en e-post.

6. Følg opp saken

 • Prøv å få politikerne til å forplikte seg så mye som mulig.
 • Oppretthold trykket på saken slik at de ikke glemmer det.
 • Vær til stede på møtet der saken skal besluttes. Vær der når politikerne kommer, hils på dem og minn dem på at det er viktig at de stemmer for deres forslag.
 • Ta gjerne med banner eller løpesedler dere kan gi til politikerne.
 • Følg også opp etter at forslaget er vedtatt. Spør om hva som skjer, hva som er fremdriftsplanen og hva som blir gjort.

 

Ordliste

Stortinget: Stortinget er det øverste politiske organet i Norge, og leder den statlige forvaltningen. Det er her lover om barnevernet, asylspørsmål og andre kjernesaker Press jobber med vedtas. Stortinget består av representanter fra partiene basert på stemmene ved stortingsvalget hvert fjerde år. Stortinget velger også en regjering som har ansvar for å legge fram saker for Stortinget og styre det daglige arbeidet til den statlige forvaltningen i Norge.

Fylkeskommunen: Fylkeskommunen er det regionale folkestyrte forvaltningsnivået i Norge. Hvert fylke har en fylkeskommune. De viktigste oppgavene fylkeskommunen har ansvar for, som er interessante for Press, er i hovedsak videregående skole og kollektivtilbudet i fylket. Fylkeskommunen har også ansvaret for barnevernsinstitusjoner, men ikke barnevernet som helhet.

Fylkeskommunen ledes av et fylkesting. De som sitter i fylkestinget blir valgt i lokal- og fylkesvalg hvert fjerde år. Fylkestinget er også delt opp i flere fylkesutvalg. Dette er utvalg som, på samme måte som utvalgene i Press, har spesielt ansvar for ulike tema, som helse, transport og utdanning i fylket.

Kommunene: Kommunene er det lokale forvaltningsnivået i Norge. Her er det mange oppgaver som er relevante for Press sitt arbeid, blant annet grunnskolen og kommunehelsen (blant annet helsestasjon for ungdom etc.). Andre saker man kan jobbe opp mot kommunen med, er å gjøre kommunen til en Fairtradekommune, få ordføreren til å underskrive under på en kampanje mot atomvåpen etc. De aller fleste kommuner er styrt etter formannskapsmodellen. Det vil si at man har et kommunestyre som er det øverste organet. Kommunestyret blir valgt i kommunevalget hvert fjerde år. Ledelsen i kommunestyret er formannskapet, der blant annet ordføreren og varaordføreren sitter. Formannskapet består av representanter fra de partiene med størst oppslutning i kommunen, litt på samme måte som regjeringen ved Stortingsvalg.