Ordliste

Barnekonvensjonen(BK): En egen FN-konvensjon som gir barn særskilte rettigheter. Den eneste FN-konvensjonen som har blitt enstemmig vedtatt av FNs Generalforsamling.

Landsmøtet: Det høyeste organet i Press. Holdes årlig innen utgangen av april.

Tillitsvalgte: Medlemmer av Landsstyret, Sentralstyret, nominasjonskomiteen og kontrollkomiteen. Blir valgt på Landsmøtet.

Direktemedlem: Medlemmer av Press som ikke er tilknyttet et lokallag, ofte fordi det ikke eksisterer et lokallag der de bor. Det er også mulig å være direktemedlem i en by med lokallag.

Landsstyret (LS): Det øverste organet i Press mellom Landsmøtene. Det består av to representanter fra hver region som har ansvaret for å følge opp lokallagene i sin respektive region og representere dem på lands-styremøtene. Landsstyret har møter minst seks ganger i løpet av en periode.

Sentralstyret (Sst): Har sammen med sekretariatet ansvaret for den daglige driften av Press. De har ansvaret for å følge opp alle vedtakene som ble gjort på Landsmøtet året før. Ved siden av dette har de ansvar for å lede de politiske utvalgene og for å arrangere Landsmøtet, sommerleir, seminarer og nasjonale kampanjer. Sentralstyret har også ansvaret for produksjonen av medlemsmagasinet Larm, der man har en egen Larm-redaktør.

Sekretariatet: Press sine ansatte. Jobber på Press-kontoret og samarbeider med sentralstyret om den daglige driften av Press. For tiden består sekretariatet av medlemssekretær, prosjektleder og daglig leder.

Nominasjonskomiteen (Nomkom): Press sin valgkomité. Intervjuer og innstiller på Press sine tillitsvalgte til det årlige Landsmøtet.

Kontrollkomiteen (KK): Sørger for at Press drives etter vedtektene. Kan komme med merknader dersom styrende organer gjør noe som er vedtektsstridig.

Politiske utvalg: Følger opp Press sine politiske hovedtema og kommer med innspill til hvordan Press sine organer kan jobbe med temaet.

Frifond: Et statlig fond som deler ut penger til organisasjoner som jobber med aktiviteter for barn og unge. Disse pengene går til lokallagene og skal dekke lokallagenes aktiviteter.

Grunndokumentene: Vedtektene, politisk plattform, virksomhetsplan og strategi. Alle grunndokumentene blir revidert og vedtatt på Landsmøtet med jevne mellomrom.

Vedtektene: Reglene til Press. Forteller hvordan Press skal drives som en organisasjon og hva de ulike organene i Press skal gjøre. Tas opp til behandling på Landsmøtet i partallsår.

Politisk plattform: En oversikt over alt Press mener og krever. Delt inn i hva Press mener under de forskjellige hovedtemaene. Tas opp til behandling på Landsmøtet i oddetallsår.

Virksomhetsplanen: Beskriver Press sine målsetninger for hvert år. Beskriver bl.a. hva de politiske hovedtemaene til Press skal være, hvor mange medlemmer Press skal ha og hvor ofte lokallag skal skrive leserinnlegg.

Strategien: Et målstyringsdokument som i følge vedtektene skal gjelde for en periode på fire år. Den rot­fester Press sine grunnleggende verdier og arbeidsprinsipper, samt organisasjonens overordnede visjoner og målsetninger og sikrer dermed en stødig kurs i Press. Strategien tas opp til behandling hvert fjerde år.

Delegat: En deltager på landsmøtet som både har tale- og stemmerett

Observatør: En deltager på landsmøtet som har talerett, men ikke stemmerett.

Regionale seminarer (reg.sem): Regionale seminarer er seminarer for alle lokallagene i en region. Å delta på regionale seminarer gir en unik mulighet til å bli kjent med Pressere i din region og Press sitt arbeid. Disse seminarene blir som oftest arrangert i oktober/november. Regionalt seminar blir arrangert av Landsstyret i samarbeid med lokallagene i den regionen. Vil du hjelpe til med å arrangere regionalt seminar? Ta kontakt med din Landsstyrerepresentant!

Vinterseminar: Vinterseminaret er et nasjonalt seminar for Press sine medlemmene der man lærer mye om det Press jobber med og man kan bli kjent med Pressere fra hele landet. Det er et helgeseminar som blir arrangert i slutten av januar/begynnelsen av februar på det sentrale Østlandet. Det er hovedsakelig sentral­styret som arrangerer Vinterseminaret.

Sommerleir: Sommerleiren er den ultimate Press-uka, og er en god blanding av sosialt, kulturelt og faglig program. Dette er den beste muligheten til å bli en skikkelig skolert Presser, samtidig som du får en uke med bading, grilling og venner. Sommerleiren er stedet for de største kulturopplevelsene i Press-regi, og arrange­mentet der Press-fenomenet ”Melodi Grand Press” finner sted. Sommerleiren arrangeres som regel på et leirsted, og du kan velge om du vil sove ute eller inne. Sentralstyret og landsstyret er sammen ansvarlige for å arrangere sommerleiren. Sommerleiren arrangeres i sommerferien.

Engelske ord og uttrykk for Press-ord:

Asylmottak: Reception Centre

Asylsøker: Asylum seeker

Asylsøknad: Asylum application

Atomvåpen: Nuclear weapons

Barnekonvensjonen: Convention on the Rights of the Child

Barnevern: Child Welfare

Barn på flukt: Displaced children

Bedrifters ansvar: Corporate responsibility

Bistand: Foreign aid

Dødsstraff: Death penalty

Enslig mindreårig asylsøker: Unaccompanied minor asylum seeker

Flyktning: Refugee

Fylkesting: County council

Gjeld: Dept

Kjønnsroller: Gender roles

Klagemekanisme: Complaints mechanism

Kommune: City council

Krysspress: Conflicting expectations

Menneskehandel: Human trafficking

Oljefondet/Statens Pensjonsfond – Utland: Pension Fund

Psykisk helse: Mental health

Regjering: Cabinet/Government

Skjønnhetsideal: Beauty standards

Stemmerett: The right to vote

Stemmerettsalder: Voting age

Stortinget: Parliament

Tilleggsprotokoll: Optional protocol

Underskrift: Signature

Ungdomsdiskriminering: Youth discrimination

Ungdomsmedvirkning: Youth participation

Utlendingsforvaltningen: Immigration authorities

Uttransportering: Deportation

Valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme: Optional Protocol to the Conven­tion on the Rights of The Child on a communications procedure

Våpenhandel: Arms trade