Til barnets beste?

Publisert 24.05.22 av Press

Med kampanjen Til barnets Beste ønsker vi at Press skal sette asylsøkende barns rettigheter på agendaen nok en gang. Navnet på kampanjen viser til et av prinsippene som ligger til grunn når man behandler enhver sak som angår barn. Dette prinsippet kommer fra artikkel tre i Barnekonvensjonen, og har også blitt tatt inn i Grunnloven. Der kan man lese at ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn (§104). Man skal altså alltid ta hensyn til hva som er best for barnet. Med denne kampanjen retter Press søkelyset mot norsk asylpolitikk og argumenterer for at dette prinsippet ikke blir fulgt.

Lokallag kan lese mer om kampanjen på internsiden vår:
https://press.no/internside/til-barnets-beste

Press søker ny kommunikasjonsrådgiver!

Publisert 20.05.22 av Press

Vil du bli med på å bygge organisasjonens mediearbeid? Vil du jobbe med å ivareta god informasjonsformidling til ungdom? Vi søker en engasjert kommunikasjonsrådgiver som er god på innholdsproduksjon og evner å jobbe strategisk.

Om Press:
Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1 000 medlemmer fordelt på 10 lokallag over hele landet.

Om stillingen:
Vi ser etter en person som er selvstendig og har god kjennskap til sosiale medier. Du må kunne følge opp og utvikle mediearbeidet vårt, både opp mot tradisjonelle og sosiale medier.

Vi tilbyr et ungt og spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer. Det er rom for å utvikle egne ferdigheter og stillingen man starter i. Vi er åtte stykker på kontoret og 1 000 engasjerte ungdommer fra hele landet som trenger din hjelp!

Hovedoppgaver:
Drive og koordinere Press sitt mediearbeid på nasjonalt nivå. Dette inkluderer å legge månedlige mediestrategier, selge inn nyhetssaker til aktuelle medier, skrive leserinnlegg og kronikker.
– Sørge for at Press er til stede og aktive i sosiale medier.
– Bistår med kampanjearbeid og -utvikling, blant annet vår kampanje mot kroppspress, Gullbarbie.
– Hjelpe våre tillitsvalgte med forberedelser til intervjuer, medieopptredener, høringer og annen ekstern kommunikasjon.
– Bidra til politisk påvirkningsarbeid på vegne av organisasjonen
– Skolere og støtte lokallagenes mediearbeid
– Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:
– God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
– Erfaring med og interesse for medie- og informasjonsarbeid
– Kjennskap til InDesign, Illustrator, Photoshop eller tilsvarende programmer
– Erfaring med prosjektarbeid
– Interesse for norsk politikk
– Organisasjonserfaring er et pluss
– Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
– 100 % fast stilling
– Et lærende arbeidsmiljø – vi oppfordrer til å utvikle seg faglig gjennom deltakelse på kurs, seminarer ol.
– Gode arbeidstidsordninger
– Lønn i henhold til tariff
– Reiseforsikring
– Pensjonsordning
– Kantineordning
– Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Madeleine Ulstein, daglig leder
E-post: madeleine@press.no

Søknad med CV sendes på e-post til madeleine@press.no innen 6. juni. Merk e-posten med «Kommunikasjonsrådgiver». Tiltredelse etter avtale. Fortrinnsvis i august.

Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt intervju.

Deltidsstilling: Regionssekretær

Publisert 29.04.22 av Press

Brenner du for barns rettigheter? Vi søker deg som ønsker å jobbe og skape resultater sammen med frivillige, trives med prosjektarbeid og har lyst på en jobb med mening hvor du kan gjøre en forskjell.

Etter en lang pandemi-vinter ønsker Press å satse for å få opp aktiviteten igjen. Vi søker én deltidsansatt som vil hjelpe i gang lokallag i løpet av perioden mai til september 2022.

Tiltredelse: Snarest

Søknader behandles fortløpende

Varighet: mai til september med mulighet for utvidelse

Stilling: Stillingen er en deltidsstilling på 40% og passer perfekt som sommerjobb og ved siden av studier. Oppgaven er å få i gang nye og eksisterende lokallag gjennom å ta kontakt med eksisterende medlemmer, verve nye medlemmer, standaktivitet, skolebesøk og liknende. Stillingen vil også innebære kartlegging av oppfølgingsbehov rundt om i regionene og utvikling av skoleringsressurser. Når man får igang lokallag, skal disse følges opp og hjelpes til å bli aktive og selvstendige. Man jobber tett sammen i et team med tre andre regionssekretærer.

Hva trenger vi hjelp med? 

Oppgaver blir blant annet å:

 • Dra på skolebesøk, stand og fritidsklubber for å verve
 • Holde foredrag
 • Utvikle skoleringsressurser
 • Bistå med oppfølging av lokallag, og gi dem opplæring i styrearbeid og aktivisme
 • Kartlegge behovet for sentral oppfølging blant eksisterende medlemmer i regionene
 • Mobilisere til nasjonale arrangementer i Press

Hvordan søke?

Send en kort mail med din erfaring og motivasjon for å søke stillingen til au@press.no. Skriv gjerne hvor du vil jobbe ifra. Det er mulig å både jobbe ifra vårt kontor i Oslo og ute i regionene. Søknader vurderes fortløpende og aktuelle kandidater blir invitert til en kort prat om prosjektet og forventninger.

Skuffende budsjett for barn og unge

Publisert 12.10.21 av Press

Vi håpet at det skulle bevilges mer penger til skolehelsetjenesten, som er en helt grunnleggende tjeneste for å ivareta barn og unges fysiske og psykiske helse. Den brukes allerede av 32% av skoleelever i dag, men det er mange som ikke har et godt nok tilbud på sin skole. Vi trenger mer penger til fag- og kompetanseutvikling og flere helsesykepleiere for å skape en tjeneste som faktisk møter barn og unges behov, og de ulike utfordringene de står overfor.

Et annet svakt punkt i budsjettet er tiltakene som er foreslått for barn som lever i vedvarende lavinntekt. I dag tas barnetrygden fra de barna som trenger det mest, ved at kommuner kan redusere sosialstønad tilsvarende barnetrygden. Den beste måten å hjelpe disse barna på er å forby en slik motregning. Vi forventer at den nye regjeringen gjør det de kan for å endre på dette.

200 millioner kroner for å ivareta barn og unges psykiske helse er et godt tiltak, men vi ønsket oss enda mer, fordi det er på tide at barn og unges psykiske helse blir prioritert høyere. Barn og unge har lenge sagt at vi må ta tak i psykisk helse, og det er bra det settes av penger til å forske på årsaker til at det har blitt verre. Vi vil følge tett med på hvordan dette blir utført i praksis.

Press søker ny Larm-redaktør

Publisert 08.10.21 av Press

Larm er medlemsbladet til Press – Redd Barna Ungdom, og en av våre viktigste arenaer for kommunikasjon ut til både nye og gamle barnerettighetsforkjempere. Magasinet sendes ut til alle medlemmer i organisasjonen, og skal komme ut minst tre ganger i året. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør, og nå kan det bli deg!

Redaktør i Larm er et frivillig verv med gode muligheter for utfordringer og personlig utvikling. Hvert produserte magasin honoreres med 6000 kroner. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm skal være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsaker til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

 

Redaktørens oppgaver:
Larm-redaktør er et frivillig verv med hovedansvar for at Larm leveres i tråd med retningslinjer gitt av Press sitt landsmøte og de tillitsvalgte i organisasjonen. Redaktøren vil samarbeide tett med sentralleddet i organisasjonen.

 

● Sette ned en redaksjon for magasinet
● Lede redaksjonsmøter og følge opp redaksjonens arbeid
● Samle inn tekster til magasinet
● Holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
● Sørge for at Larm har et høyt faglig innhold
● Arbeide strukturert med å appellere til en mangfoldig gruppe ungdommer
● Samarbeid med grafisk designer
● Samarbeid med daglig leder om budsjett, regnskap og ekstern støtte for Larm

Redaktøren bør være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

Høres dette interessant ut? Send oss en søknad som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet.

Søknad, CV og eventuelle spørsmål kan sendes til Lea Mariero på lea@press.no

Søknadsfrist: 24. oktober
Tiltredelse: Snarest

Press søker rapportforfattere!

Publisert 05.03.21 av Press

Hvordan vi prater med hverandre på nett, har blitt enda mer aktuelt det siste året. Den pågående pandemien har i enda større grad enn tidligere flyttet både skolehverdagen og det sosiale livet til internett. Dette har skapt mange muligheter, men forsterker også de problemene som alt eksisterer knyttet til netthets og annen uønsket atferd på nett. For å jobbe med dette har Press inngått et samarbeid med Tieto-Evry, og skal som en del av deres The polite type-prosjekt undersøke hvordan det er for unge å ytre seg på nett i dag, både offentlig og privat med venner. I tillegg vil prosjektet undersøke hva som kan gjøres for at nettet skal bli et bedre sted å være. 

Vi ser derfor etter to rapportforfattere som kan hjelpe oss med å lage en rapport om dette temaet. 

Søknadsfrist søndag 21. mars. Oppstart snarest.

Oppdraget som rapportforfatter honoreres med 25 000 kroner.

Om Press – Redd Barna Ungdom

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Ønskede krav til rapporten

Press ønsker en rapport som ikke bare snakker om ungdom, men også med ungdom. Derfor er en viktig del av rapporten å gjennomføre intervjuer hvor unge får presentere sine egne opplevelser og perspektiver på å være ung på nett, og bruker disse innspillene i rapporten. 

Utover dette ønsker vi en rapport som undersøker hvordan det oppleves å være på nett. Vi ønsker særlig å undersøke om det finnes en kobling mellom trakassering på internett og høyere terskel for å bruke ytringsfrihet.

Rapporten skal også inneholde en analyse av hvilke tiltak som er gjort så langt for å bedre debattklimaet på nett, og hvilke tiltak som kan gjøres. 

Ønsket oppbygging av rapporten

Vi ønsker at rapporten skal inneholde en kort introduksjon om netthets, og de viktigste årsakene til at unge vegrer seg fra å ytre seg i det offentlige rom på nett. Videre ønsker vi at rapporten skal se på hva som er gjort så langt fra myndighetens side. Hoveddelen skal være en presentasjon av resultatene fra intervjuene hvor ungdom selv reflekterer. 

I tillegg ønsker vi at rapporten identifiserer aktører som har mulighet til å gjøre tiltak som bedrer situasjonen, og forslag til hva de kan gjøre. 

Mål og tidsramme

Rapporten vil benyttes som kunnskaps- og argumentasjonsgrunnlag for videre lobbyarbeid med politikere. Den vil også benyttes til skolering innad i organisasjonen. Lobbyarbeidet vil fokusere på hvordan Norge kan legge til rette for at barn og unge møter færre hindre når de skal si sin mening. Rapporten vil også kunne brukes i medie- og kommunikasjonsarbeidet til Press.

 • Press ønsker å ha kontinuerlig kontakt med rapportskriverne gjennom perioden. 
 • Rapporten vil lanseres medio august, men må være ferdig før utgangen av juni.
 • Det forventes at forfatterne deltar på rapportlansering ved utgivelse.
 • Vi ønsker gjerne at rapporten er kort og konsis, og at den ikke er mer enn 20 -25 sider (innhold) samt en ensiders oppsummerende hand-out til beslutningstakere.
 • Tidsramme: 10-15 uker.
 • Rapportskrivingen skal fint la seg kombinere med studier eller lignende arbeid, men det er forventet at rapportforfatteren i perioder må jobbe tilnærmet heltid, spesielt nær deadline.
 • Rapport og prosjektet vil være styrt av en egen tidsplan, og vil utarbeides i tett dialog med Press´ sekretariat.

Vi ser etter deg som

 • er strukturert med gode evner til å jobbe selvstendig og under tidspress.
 • er analytisk og har gode forkunnskaper om barns rettigheter og nettmobbing.
 • har gode samarbeidsevner.

Erfaring med rapportskriving og rapportprosjekter, samt kjennskap til Press er en fordel.

Vi tilbyr

 • et honorar på 25 000 kroner. 
 • mulighet for arbeidssted i Press sine lokaler, hvis smittesituasjonen i Oslo tillater det.
 • en spennende mulighet til å utarbeide en rapport om et av viktigste temaene vi jobber med.

Søknadsfrist søndag 21. mars.

Send søknad (maks 1 side) og CV som PDF til fredrik@press.no
Merk søknad med: Rapportforfatter

Ved spørsmål kontakt:

Fredrik Vaaheim
Daglig leder i Press
fredrik@press.no
Tlf: 91 53 43 33

Mathilde Aas Henriksen ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver

Publisert 03.03.21 av Press

Fortell litt om deg selv – hvem er du?

–       Jeg er 25 år og bor i Oslo, og elsker å oppleve verden. Jeg har bodd fire år i New York og prøver ellers å reise så mye jeg kan for å møte nye mennesker og kulturer. Jeg er en engasjert jente og er ikke redd for å si fra!

–       Helt fra barndommen av har jeg vært glad i å kommunisere med andre gjennom formidling av historier og opplevelser, og jeg får ofte høre at skravla går når noen putter på en tier for mye. Ellers er det to viktige karakterer som har gitt og fortsatt gir meg mye glede i livet, og det er Harry Potter og Harry Hole.

Hva gleder du deg mest til med jobben?

–       Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med medlemmene i Press og bidra til at barn og unge får bruke stemmen sin! Press jobber med utrolige viktige saker og jeg ser frem til en givende jobb hvor jeg kan lære masse.

–       Barn og unge har så mye viktig å bidra med og det burde alle forstå!

Nevn tre ting du er veldig glad i:

–       Pepsi Max, bøker og lørdagsbrunsjer. Sistnevnte blir det ikke så mye av om dagen, men jeg gleder meg til våren når det blir lettere å møtes ute.

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i Press

Publisert 30.12.20 av Press

Søknadsfrist: 25.01.21
Tiltredelse: Snarest
Varighet: Fast stilling

Om Press:

Press – Redd barna ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om stillingen:

Verdens beste ungdomsorganisasjon leter etter deg som er god på mediearbeid. Vi er 1000 ungdommer som jobber for å oppfylle rettighetene barn har ifølge Barnekonvensjonen og tror på en bedre verden for barn og unge. Vi ser etter noen som deler denne overbevisningen og kan være med å utvikle og forbedre mediearbeidet vårt.

Vi trenger at du er selvstendig og strukturert, men du må også klare å jobbe godt med unge mennesker. Du må være opptatt av barns rettigheter. Du må klare å skrive en rapport, og du må kunne følge opp og utvikle kommunikasjonsarbeidet vårt, både opp mot tradisjonelle og sosiale medier i tillegg til internkommunikasjon i organisasjonen vår. Det er også en fordel om du forstår hvordan det politiske systemet i Norge fungerer.

Vi tilbyr et ungt og spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer. Det er rom for å utvikle egne ferdigheter og stillingen man starter i. Vi er syv stykker på kontoret og 1000 engasjerte ungdommer fra hele landet som er klare for å endre verden!

Hovedoppgaver:

 • Drive og koordinere Press sitt mediearbeid på nasjonalt nivå. Dette inkluderer å legge månedlige mediestrategier, selge inn nyhetssaker til aktuelle medier, skrive leserinnlegg og kronikker, og gi kommunikasjonsfaglige råd til våre tillitsvalgte
 • Sørge for at Press er til stede og aktive i sosiale medier gjennom innholdsproduksjon og jevnlig publisering
 • Holde Press dagsaktuell ved å følge med på medier og identifisere saker Press bør respondere på
 • Bidra til politisk påvirkningsarbeid på vegne av organisasjonen
 • Skolere og støtte lokallagenes mediearbeid

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring og god forståelse med mediearbeid, både tradisjonelle og sosiale medier
 • Interesse for norsk politikk
 • Organisasjonserfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Relevant utdanning innenfor mediearbeid og kommunikasjon e.l. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Kjennskap til InDesign, Photoshop og annet grafisk arbeid er et stort pluss

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Et lærende arbeidsmiljø – vi oppfordrer til å utvikle seg faglig gjennom deltakelse på kurs, seminarer ol.
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønnsinnplassering mellom 26.365 og 31.895 i månedslønn.   
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag

 

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Fredrik Vaaheim, daglig leder
Telefon: 91 53 43 33
E-post: fredrik@press.no

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no innen 25. januar. Merk e-posten med «Kommunikasjonsrådgiver».

Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt intervju.

Ledig stilling som organisasjonsrådgiver i Press

Publisert 06.07.20 av Press

Søknadsfrist: 09.08.20
Tiltredelse: Snarest
Varighet: Fast stilling

Om Press – Redd Barna Ungdom:

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om stillingen:

Organisasjonsrådgiveren inngår som en av fire ansatte i Press sitt sekretariat i Oslo.  Som organisasjonsrådgiver har du hovedansvaret for at Press er i utvikling og strekker seg for å bli en enda bedre organisasjon for barn og ungdom å delta i. Det betyr at du har hovedansvaret for skoleringarbeidet til Press, og vil arbeide med å utvikle dette. Du vil jobbe tett med sentralstyret for å følge opp Press sin langsiktige strategi, og sørge for at aktiviteten vi driver med på kort sikt bygger opp under våre langsiktige målsettinger. Du vil også bistå med arrangering av seminarer, møter og annet forefallende arbeid. 

Hovedoppgaver:

 • Bistå sentralstyret med å arrangere seminarer og møter
 • Gjennomføre kurs og skoleringer i Press og videreutvikle disse
 • Videreutvikle Press sitt medlems- og lokallagstilbud.
 • Identifisere satsingsområder og ha ansvar for langsiktig organisasjonsutvikling
 • Prosjektutvikling og søknadsskrivning
 • Gjennomføring av prosjekter

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med f.eks. lokallagsbesøk, møter og seminarer.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person med forståelse for og erfaring med organisasjonsarbeid, gjerne fra sentralleddet i en ungdomsorganisasjon. Du må kommunisere godt med ungdom, være vant med å holde foredrag og flink til å lære vekk. Du bør også ha erfaring med søknadsskrivning og prosjektledelse. Initiativ og evne til selvstendig arbeid er viktig i stillingen. Førerkort klasse B er et pluss.  Opplæring vil bli gitt ved tiltredelse.

Vi kan tilby:

 • Opplæring ved tiltredelse
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning med kjernetid 09:00-15:00
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et engasjerende, ungt og hyggelig kontormiljø med felles lunsj hver dag.

Ytterligere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte daglig leder Fredrik Vaaheim på telefon 91 53 43 33 eller e-post fredrik@press.no.

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no. Merk e-posten med «organisasjonsrådgiver». Vitnemål og attester medbringes på eventuelt intervju.

 

Kontakt

Fredrik Vaaheim

Daglig leder
22205400
fredrik@press.no

Til barnets beste?

Med kampanjen Til barnets Beste ønsker vi at Press skal sette asylsøkende barns rettigheter på agendaen nok en gang

Les mer