Demokrati og deltakelse

I barnekonvensjonens artikkel 12 står det at alle barn har rett til å bli hørt, delta og si sin mening. I Press mener vi at barn og ungdom er eksperter på sitt eget liv, og vi krever derfor at unge skal få delta mer i samfunnet enn det de får i dag.

Noen av de viktigste sakene for Press innenfor feltet demokrati og deltakelse er:

  • Stemmerett for 16- og 17-åringer
  • At barn og ungdom får være med å bestemme over egen hverdag
  • Alle barn skal få delta på minst en gratis fritidsaktivitet
  • At barn med funksjonshemminger skal ha like rettigheter som andre barn

Du har også en stemme!

Makt og medvirkning

Bare barn er eksperter på hvordan det er å være barn, og bør derfor ha en helt unik stemme i samfunnet. Barn er ikke bare eksperter på typiske barne- og ungdomsspørsmål, men også saker som helse, transport, økonomisk fordeling, skole og mye annet. Måten unge ser på politikk er med på å skape et enda bedre demokrati, om vi bare blir ønsket velkommen. Dessverre er ikke vi under 18 år alltid velkommen i beslutningsprosesser.

I Norge har stemmerettsalderen lenge vært 18 år. Men sånn har det ikke alltid vært. Vi har senket stemmerettsalderen før, og Press mener vi bør gjøre det igjen; Denne gangen til 16 år. Å senke stemmerettsalderen vil være en viktig utvidelse av demokratiet. Stemmerett er den beste måten å sikre at ungdom faktisk får være med å styre det som skjer i samfunnet, og vi mener dette er viktig for å sikre at barn blir hørt. Press synes at 16 år er riktig alder for kunne stemme fordi det er da man er ferdig med obligatorisk grunnskole. Grunnskolens oppgave er å gi en innføring i alt en ungdom trenger å vite for å være en deltakende og fullverdig borger. Da er det jo selvsagt at man også må få være med å bestemme i valg.

En annen måte ungdom kan påvirke samfunnet og hverdagen sin, er gjennom ungdomsråd. De fleste kommuner har et ungdomsråd hvor barn og ungdommer får lov til å delta med sine meninger om politikken i kommunen. Målet med et slikt råd er å gjøre unge til eksperter som kan komme med forslag, råd og kommentarer til et kommune- eller fylkesstyre. Men Press er ikke fornøyd med dagens ordning for ungdomsrådene. Ofte får de ikke den informasjonen de trenger og bare lov til å uttale seg i typiske «ungdomssaker». Det er ikke en ekte mulighet for påvirkning om man bare får lov til å si det andre vil at du skal si. Vi vil at enda flere ungdomsråd skal være gode, og basert på prinsipper som selvstendighet, kontinuitet, representasjon, informasjon og kunnskap.

Sjekk ut ditt ungdomsråd her

 

 

Like muligheter for alle

Ikke alle i samfunnet har de samme mulighetene, og det synes vi er urettferdig! Vi vil ha et samfunn hvor det er mulig å ha et godt liv uavhengig av hvor du kommer fra, hvilket kjønn du er, hvilken hudfarge du har, om du har en funksjonshemming eller ikke.

Mange barn og ungdom med funksjonshemminger har en utfordrende hverdag hvor deres rettigheter stadig blir brutt. Som funksjonshemmet har man rett på brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men det er opp til kommunen å bestemme hvor mange timer med assistent du får. Derfor må noen unge velge; vil de ha assistanse for å gå på do og lage middag eller vil de ha med en assistent på fritidsaktiviteter? Dette hindrer funksjonshemmede å få delta på lik linje med andre barn.

Barn og ungdom som har opprinnelse fra andre land enn Norge kan oppleve forskjellsbehandling og diskriminering. Det må vi kjempe for å få slutt på! Skolen, fritidsaktiviteter og annet må tilpasses slik at man ikke skaper skiller mellom folk fordi de har ulik bakgrunn.

Kulturtilbud er viktig for Press. Vi mener at det er alt for mange konserter, forestillinger og andre arrangementer som har høye aldersgrenser, og dermed stenger barn og ungdom ute fra en viktig arena for kreativitet og læring. Vi mener det går an å finne gode løsninger som gir ungdom mulighet til å delta i kulturlivet, og vil at arrangører og politikere skal bli flinkere til å inkludere barn og unge i kultur.

Les mer om det vi mener i politisk plattform

 

Prosjekter

Press jobber ofte med prosjekter knyttet til demokrati og deltakelse. Her kan du lese om et av våre internasjonale prosjekter, CO-CREATE, hvor vi arbeider med meningsfull deltakelse og politisk påvirkning i et forskningsprosjekt om forebygging av overvekt.

Filer

Hva skjer når 16-åringer får stemme?

Rapport om stemmerett fra Institutt for Samfunnsforskning

Kidza har rett!

Barns egen rapport til FNs barnekomité. Rapporten handler om barns rettigheter i Norge.

La meg heve stemmen min

Rapport om barn som menneskerettighetsforkjempere