Barnekonvensjonen

 

I 1989 ble barnekonvensjonen enstemmig vedtatt i Forente Nasjoners generalforsamling. Det er ikke ofte FNs generalforsamling vedtar noe der alle medlemsland er enige, og det sier noe om hvor viktig barnekonvensjonen er.

Barnekonvensjonen forteller om de grunnleggende rettighetene alle barn har. Den forteller at barn er en sårbar gruppe, og derfor har et særlig behov for både beskyttelse og omsorg.

En rettighet er en positiv fordel som du kan få. Man må ikke gjøre noe spesielt for å få en rettighet. Barn får rettigheter fordi de er under 18 år, og disse gjelder for alle. Det er ingen som kan ta fra barn rettighetene de har.

Tilleggsprotokoller

 

Barnekonvensjonen har tre tilleggsprotokoller som utdyper spesielt viktige problemstillinger eller legger til rettigheter som ikke var med i det opprinnelige dokumentet. FNs medlemsland trenger ikke å ratifisere protokollene, dette er frivillig. Likevel har mange land valgt å ratifisere noen eller alle tilleggene.

1. Salg av barn, barneprostitusjon og pornografi 

2. Barn i væpnet konflikt

3. Barns adgang til å klage på barnerettsbrudd

Hva betyr det å ha en barnekonvensjon?

 

Alle medlemsland i FN, med unntak av USA, har ratifisert barnekonvensjonen. Dette betyr at nesten alle barn har de samme rettighetene uansett hvor i verden de er. Likevel vet vi at barn født i ulike deler av verden har ulike forutsetninger for å overleve, være trygge eller ha en optimal utvikling.

Det er lett å tenke at barnekonvensjonen gjelder for barn i andre land enn Norge. Men den gjelder også her!

Det er dessverre ikke helt sant at alle barn i landet har det bra. Hver dag brytes barnerettigheter over hele verden- også i Norge!

Rettigheter skal i utgangspunktet være noe universelt som man har uansett tid og sted, men noen ganger kan landets lover eller praksis komme i konflikt med barnekonvensjonen. Da er det opp til politikere å finne ut hva man vil gjøre. Et eksempel på dette er at Norge vil gjøre det vanskeligere med familiegjenforening for flyktninger, men samtidig sier barnekonvensjonen at staten skal jobbe for å gjøre det enklest mulig for et barn å bli gjenforent med familien sin hvis de har blitt adskilt.

Press mener at alle barn har krav på å få sine rettigheter innfridd og derfor er alt vårt arbeid basert på barnekonvensjonen.

Filer

Kidza har rett!

Barns egen rapport til FNs barnekomité. Rapporten handler om barns rettigheter i Norge.

Barnekonvensjonen i kortversjon

Redd Barnas kortversjon av barnekonvensjonen