Handel og fred

I følge barnekonvensjonen har barn rett til en tilstrekkelig levestandard, til lek og fritid og utdanning. Likevel lever omtrent halvparten av verdens 2,2 milliarder barn i fattigdom og 57 millioner barn i skolealder går ikke på skole.  For hvert 1000 barn som fødes, dør 46 av barna grunnet mangelfull ernæring, helsehjelp eller  av helbredelige sykdommer. I utviklingsland er tallene mye høyere. Barnerettighetsbrudd skjer hver eneste dag i Norge, men også ute i andre land. Som regel er det voksne politikere som gjennomfører sine tanker og ideer om hvordan ting skal være, og noen ganger går det galt. Når det går galt er det ofte barn som rammes hardest.

Press kjemper for:

  • Forbud mot atomvåpen
  • At ungdommer får være med i fredsprosesser
  • At ingen barn skal bli utsatt for menneskehandel

 

 

Uansvarlig krig

Enhver krig er en krig mot barnet, og sivilbefolkningen er de største ofrene i væpnede konflikter. Barn og unge blir i økende grad også tvunget til å gjennomføre voldshandlinger i krig, dette kan være som barnesoldater eller som rekruttert inn i ulike politiske grupperinger. Når vi vet at barn er de som skades mest av krigføring, er det viktig at Norge tar sitt ansvar som fredsnasjon, men det gjør vi ikke alltid. Norge deltar fortsatt i mange militære operasjoner hvor barn rammes hardt av uansvarlig krigføring.

Norge er også en av verdens største våpeneksportører. Da det ikke finnes en internasjonal sluttbrukererklæring og krav om merking av militært utstyr er det ingen kontroll på hvor norske våpen havner. Ukontrollert våpenhandel bryter med barns rett til liv og utvikling.

Norge har en lang vei å gå før vi representerer fred ute i verden. Vi er fortsatt et land som passivt støtter atomvåpen og uansvarlig krigføring. Det må vi endre på!

 

 

 

FNs resolusjon 2250- Ungdom, fred og sikkerhet

I 2015 kom FNs sikkerhetsråd med en ny resolusjon som forplikter alle medlemsstater. For oss i Press var denne resolusjonen spesielt viktig. Grunnen til at vi er så glade for resolusjonen er at det for første gang er vedtatt noe om ungdom i sikkerhetsrådet. Resolusjonen forteller om at ungdom er en spesielt viktig aktør å inkludere i fredsprosesser. Ungdom er en veldig stor del av verdens befolkning, og må derfor med i viktige beslutninger som både preger nåtid og fremtid.

Resolusjonen nevner alt fra væpnet konflikt til inkludering i fredstid. Resolusjonen legger særlig vekt på radikalisering og voldelig ekstremisme, og hvordan ungdom kan være en positiv aktør for å forebygge terroraksjoner, voldelige handlinger og konflikter rundt om i verden.

Denne resolusjonen er et stort skritt for ungdom i hele verden, men nå krever det handling. Norske politikere må gå foran og vise at unge må få plass rundt bordet i fredsprosesser. Norge må bidra med finansieringen av en global studie for å igangsette FN-arbeidet med ungdom, fred og sikkerhet. Norge må også lage sin egen nasjonale handlingsplan for hvordan ungdom skal være en positiv aktør i forebygging av krig, konflikt, ekstremisme og annet.

Se infografikk her.

 

Privatisering av vann og helse

Mange barn dør av sykdommer som lett kunne vært behandlet med riktige medisiner, rent vann og god ernæring. I tillegg fører dagens patentsystem til høy pris på medisiner. Gjennom GATS (General Agreement on Trades and Services) blir grunnleggende rettigheter som vann, utdanning og helse gjort til handelsvarer. Press mener at barns rettigheter ikke skal privatiseres og prises så høyt at de blir utilgjengelige for de mest sårbare barna i verden.

 

 

Utdanning

Utdanning er en av de viktigste faktorene for å tilegne seg livsviktig kunnskap og å komme seg ut av fattigdom. Barnekonvensjonens artikkel 28 forteller at alle barn har rett til å gå på skole og at staten skal sørge for at grunnskolen er gratis. Artikkel 29 sier noe om at formålet med utdanningen er å fremme utvikling av barnets personlighet. Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse og vennskap mellom folk. Men mange barn i verden går ikke på skolen. Dette skyldes utallige hinder i ulike deler av verden. Noen barn må heller arbeide for å forsørge familien, noen jobber som barnesoldater, noen barn er på flukt og noen er rett og slett redde for å legge ut på veien til skolen.

Å leve et liv hvor du hver eneste dag er redd for vold enten på skolen eller på veien til og fra skolen er slitsomt og vanskelig. Dette gjelder mange steder i verden. I Mexico, Guatemala og Honduras opplever skolebarn å bli hindret i å fullføre utdanning på grunn av frykt for vold. I 2013 startet Redd Barna og Press et samarbeidsprosjekt sammen med ungdomsnettverk i de tre nevnte landene i Mellom-Amerika. Prosjektet fikk finansiering av Operasjon Dagsverk, og heter «Escuelaz Construyendo Paz» som betyr «Fredsbyggende skoler». Her jobber alle samarbeidspartnere med å endre holdninger, spre informasjon og påvirke myndighetene slik at barns rett til utdanning skal innfris i regionen.

 

Les mer om det vi mener i politisk plattform

Filer

Resolusjon2250

Fullstendig versjon av resolusjon 2250