Norge svikter de asylsøkende barna

Publisert 04.07.23 av Press

Tirsdag 30. mai stemte Stortinget nei til et forslag som kunne bedret livet til enslige asylsøkende barn. Forslaget kom fra Venstre og inkluderte blant annet et forslag om å gi alle barn samme omsorg.

At Norges største partier stemmer for å fortsette en diskriminerende praksis er helt uforståelig. 

Det er på mange måter ikke overraskende at forslagene ble stemt ned. Allerede i kommunal- og forvaltningskomiteens behandling var det noe som skurret. Som en del av komiteens behandling ba de om en vurdering fra justisministeren, Emilie Mehl. I brevet støtter hun forslagsstillernes beskrivelse av at barn som kommer alene til Norge er sårbare og derfor skal behandles på en god og forsvarlig måte i møte med asylsystemet. Til tross for dette viser hun null forståelse for hvordan dagens praksis for omsorgen til asylsøkende barn mellom 15- og 18 år ikke oppfyller deres rettigheter og behandlingen Mehl selv er enig i at er nødvendig. 

I dag får enslige asylsøkende barn under 15 år omsorg fra barnevernet, mens de mellom 15 og 18 år ivaretas av Utlendingsdirektoratet. Mehl forsvarer denne ordningen med at barns behov for omsorg endrer seg med alderen og at de asylsøkende barna på asylmottak dermed får sine behov ivaretatt på lik linje med andre barn. Denne logikken ser bort i fra at dette kun er en ordning for asylsøkende barn. Alle norske barn under 18 år får omsorg fra barnevernet. Dagens ordning er en forskjellsbehandling av barn basert på asylstatus som ikke kan forsvares. 

Videre skriver Mehl at omsorgstilbudet for barna mellom 15- og 18 år har blitt bedre de siste årene. Til tross for forbedringene er det fortsatt et klart skille mellom omsorgen barna under og over 15 år mottar. UDI stiller ikke de samme kravene til barnefaglig kompetanse og bemanning som barnevernet gjør. Dette er ikke en omsorg som er “alderstilpasset”, den er manglende. For å sikre at alle asylsøkende barn får den omsorgen de trenger, må omsorgsansvaret for de mellom 15 og 18 år overføres til barnevernet.  

Justisministeren henviser til FNs barnekomité i samme avsnitt som hun sier at  “Det at de yngste og mest sårbare enslige mindreårige asylsøkerne får et ekstra godt omsorgstilbud, innebærer ikke en diskriminering av gruppen over 15 år, så lenge tilbudet til denne gruppen er faglig forsvarlig og i samsvar med barnekonvensjonens krav.” Før hun snakker så høyt om barns rettigheter bør hun forhøre seg med ekspertene på feltet. 

Måten Norge behandler asylsøkende barn har blitt kritisert en rekke ganger av FNs barnekomité, samt andre av FNs overvåkningsorganer. Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM) har også kritisert ordningen og mener den er diskriminerende og i strid med FNs barnekomité.

Argumentene mot å endre dagens ordning holder ikke mål. Det er på tide at Stortinget får øynene opp for at alle barn har rett til den samme omsorgen. Vi kan ikke fortsette å svikte de enslige asylsøkende barna. 

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer