“Vi krever handling for å skape helsefremmende samfunn!”

Publisert 25.11.20 av

Alle barn har rett til god helse, derfor krever CO-CREATE-erklæringen at europeiske politikere tar ansvar for å skape samfunn hvor det er lettere for alle å ta sunne, helsefremmende valg!

CO-CREATE-erklæringen ble lansert på Barnekonvensjonens bursdag og har blitt skrevet av ungdommer som har deltatt i CO-CREATE-prosjektet, som Press driver sammen med 13 andre sivilsamfunns- og forskningsorgansiasjoner.

Erklæringen krever at politikere i Europa tar ansvar for å bygge helsefremmende samfunn og stiller fire krav som utgangspunkt for dette:

  1. Forbud mot reklamere for usunne matprodukter mot barn under 18 år
  2. Praktisk basert mat og helseundervisning av høy kvalitet og sunne skolemiljøer
  3. Sukkerskatt på drikke som inneholder sukker
  4. Gratis, organiserte fysiske fritidsaktiviteter minst en gang i uka til alle under 18 år

Målet er å sikre alle barn god helse, som Barnekonvensjonen slår fast at de har rett på, ved å forebygge overvekt og fedme. Verdens helseorganisasjon regner i dag overvekt som en av de mest alvorlige truslene mot folkehelsen, fordi å leve med overvekt gjør en mer utsatt for en rekke sykdommer, som diabetes, hjerte- og karsykdommer og flere former for kreft.

Erklæringen understreker at en ikke kan se på overvekt som et individuelt problem, men et strukturelt problem. Dagens politiske tiltak retter seg i stor grad mot enkeltmennesker, selv om forskning viser at det ikke er effektivt, og at det kan skape vektstigma. Istedenfor er det viktig å vurdere hvor tilgjengelig sunn mat er og om samfunnet legger til rette for at unge kan være i fysisk aktivitet.

Overvekt er en samfunnsutfordring som rammer skjevt. Barn av foreldre med lav utdanning, er mer utsatt for å utvikle overvekt og sykdommer som følge av det. Det illustrerer også at overvekt henger sammen med samfunnsfaktorer, og ikke bare individuelle valg. Videre slår barnekonvensjonen fast at alle barn, uavhengig av hvem foreldrene deres er, har lik rett til god helse. Derfor mener CO-CREATE-erklæringen at det nå er på tide med politisk handling!

Erklæringen har blitt skrevet av ungdom som har deltatt i CO-CREATE-prosjektet. Prosjektet har samlet ungdom i fem europeiske land i ungdomsgrupper, som har utviklet forslag til politiske tiltak som kan forebygge overvekt og fedme. Det er representanter fra disse gruppene som har kommet sammen på tvers av landegrenser for å skrive CO-CREATE-erklæringen. Blant dem er Tale Rørvik Lejon fra Volda Press, som sier følgende:

“Denne erklæringen er viktig fordi alle barn fortjener like muligheter til et sunt liv, uavhengig av deres økonomiske situasjon eller sårbarhet.”

Erklæringen ble vedtatt på et møte som var åpent for alle som har deltatt i CO-CREATE Prosjektet.
I tillegg til å presisere viktigheten av et systemperspektiv på overvektsforebygging, trekker erklæringen frem viktigheten av ungdomsmedvirkning for å kunne skape god helsepolitikk. Denne erklæringen er et skritt i retning av det, nå trenger vi bare at politikere følger opp!

Du kan lese erklæringen her.

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer