Foto: CF Salicath

Ja til skolegang for alle

Publisert 21.10.18 av fredrik

I Norge i dag er det barn og unge som ikke får gå på skole. Barn med endelig avslag på asylsøknaden har ikke rett på videregående opplæring i Norge. Dette bryter kraftig med FNs barnekonvensjon. Nå må politikerne ta ansvar!

I Norge i dag er det barn og unge som ikke får gå på skole etter opplæringsloven §3-1. Barn med endelig avslag på asylsøknaden har ikke rett på videregående opplæring i Norge, på tross av at mange blir boende flere år i landet. Dette bryter kraftig med FNs barnekonvensjon. Saken er nå til behandling i utdanningskomiteen på Stortinget. Det er på tide at politikerne tar ansvar slik at alle barn i Norge får gå på skole.

Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett på skolegang. Artikkelen understreker at staten må sørge for at alle barn får fullført skolegangen, og i Norge vil det si å legge til rette for fullføring av videregående skole også. Etter oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utredet Dr. juris Søvig forholdet mellom norsk rett og barnekonvensjonen. Konklusjonen ble at videregående opplæring er en grunnleggende velferdsytelse i Norge. Justisdepartementet gjorde en tolkning om barn med ulovlig opphold eller uavklart oppholdsstatus’ rett på skolegang i forhold til barnekonvensjonen i 2010. Konklusjonen ble det samme. Artikkel 2 i barnekonvensjonen sier tydelig at ingen barn skal diskrimineres, men i dag skjer det en urettferdig diskriminering basert på oppholdsstatus. I tillegg har mange flyktet med foreldrene sine. Ved å frata dem retten til skolegang, gir vi barn straff for foreldres handlinger.

Norge satser stort på bistand til utdanning i andre deler av verden og signalene utad er at utdanning er en grunnleggende rettighet. Likevel gjør norsk lovverk at barn i Norge blir nektet å fullføre utdanningen sin. Basert på egen kartlegging kom vi i 2016 frem til at 70 ungdom ble nektet videregående opplæring i Norge fra 2012 til 2016. Kartleggingen ble gjort ved å kontakte alle asylmottak. Få ønsket å oppgi informasjon, samtidig som mange ikke hadde oversikt. Utdanningsdirektoratet har ikke statistikk over tilbud om skoleplass, så det er sannsynligvis store mørketall. Det vi vet er at det er barn og unge i Norge i dag som ikke får gå på skole. Vanligvis ville varselklokkene ha ringt for lenge siden, men disse barna og ungdommene blir oversett og systematisk diskriminert når det er opp til hver enkelt fylkeskommune om de får fullført skolegangen eller ei.

FAFOs rapport Normalitet i limbo. slutter seg til at mangel på utdanning gir store psykiske belastninger og anbefaler rett til skolegang for å ivareta barnas psykiske helse. Dagens lovverk er problematisk og ivaretar ikke artikkel 3 i barnekonvensjonen om barnets beste. Skole er barn og unges viktigste arena for læring og sosialisering. Når barn og unge får store psykiske belastninger, lever i usikkerhet og utrygghet er det statens ansvar etter barnekonvensjonens artikkel 4 å sørge for endring.

I Norge blir utdanning sett på som en grunnleggende rettighet. Da må vi også ha et lovverk som sier det samme. Barnas hverdag er allerede usikker og derfor er det så viktig med skolegang og et stabilt holdepunkt i hverdagen. Press krever nå at Stortinget tar ansvar, tar FNs barnekonvensjon på alvor og stemmer for å gi skolegang til alle barn og unge i Norge!

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer