Bedre sent enn aldri

Publisert 23.10.18 av fredrik

Barnevernet skal sikre at alle barn i Norge får god omsorg. Barnevernet har omsorgsansvar for enslige asylsøkende barn under 15 år, mens UDI (Utlendingsdirektoratet) tar seg av barna over 15. Nå må vi en slutt på forskjellsbehandling av barn.

Få en slutt på diskrimineringen av asylbarn

Barnevernet skal sikre at alle barn i Norge får god omsorg. Barnevernet har omsorgsansvar for enslige asylsøkende barn under 15 år, mens UDI (Utlendingsdirektoratet) tar seg av barna over 15 år. Dette er fordi det ikke er lovfestet noen sted hvem som har ansvar for barna over 15 år. Hos UDI er den barnefaglige kompetansen svakere enn hos barnevernet, og bemanningen er dårligere. Dette fører til at barna over 15 år får dårligere oppfølging og dårligere omsorg enn andre barn. Dette er en systematisk diskriminering som må ta slutt nå. Politikerne har lenge sagt at de vil endre på dette, men det har ennå ikke skjedd noe. Vi mener at nok er nok. Nå må politikerne ta grep. Diskrimineringen skulle tatt slutt for lenge siden, men det er bedre sent enn aldri!

 

Hva er omsorgsoverføring?

Omsorgsoverføring er selve overførselen av ansvaret for gruppen barn mellom 15 og 18 år fra UDI til barnevernet. Hvis ansvaret blir overført, vil det også være barnevernet som har ansvar for omsorgen for barna. Vi vet allerede at barna under 15 år får bedre oppfølging, og at forholdene på omsorgssentrene er bedre.

 

Hvorfor bryter dette med barns rettigheter?

FNs barnekonvensjon artikkel 1:  alle personer under 18 år skal regnes som barn. I Norge er ansvaret for alle barn hos barnevernet. Dessverre gjelder ikke dette asylbarn. Når man skiller mellom barn med asylbakgrunn over 15 år, og alle andre barn i Norge, er dette noe som bryter direkte med barns rettigheter. Barn over 15 år har like stort behov for trygge omsorgspersoner og trygge omgivelser, som barna under 15 år.

FNs barnekonvensjon artikkel 2: Ingen barn skal diskrimineres på bakgrunn av hudfarge, religion, opprinnelse, språk eller oppfatninger. Barn med asylbakgrunn over 15 år sin helse blir ikke prioritert, og omsorgen for disse barna har helt tydelig blitt nedprioritert og glemt av norske politikere i alt for mange år.

FNs barnekonvensjon artikkel 3: Hensynet til barnas beste skal spesielt ta hensyn til sikkerhet, helse og personalets antall og kvalifikasjoner på institusjoner som har omsorgsansvar for barn. Likevel er det økonomiske prioriteringer som har hindret en omsorgsoverføring fra å skje. Dette er politisk spill på vegne av barns rettigheter og omsorg.

FNs barnekonvensjon artikkel 12: Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barn på asylmottak har over lang tid rapportert om uholdbare forhold, nedslitte og møkkete bosituasjon, og en sterk mangel på personale. Likevel blir ikke disse barnas rapporteringer tatt på alvor eller prioritert fra politisk hold.

FNs barnekonvensjon artikkel 20:  Barn uten omsorg fra foreldre eller andre omsorgspersoner har krav på tilstrekkelig beskyttelse og omsorg,  og også her understrekes det hvor viktig det er å ha egnede institusjoner som tar vare på barna. Likevel finnes det ikke lovfestede krav til omsorg, kompetanse eller bemanning på mottak hvor det er enslige asylbarn.

FNs barnekonvensjon artikkel 4: Det er statens ansvar at barns rettigheter blir innfridd. Det er derfor staten som skal sørge for at alle barn i Norge får den omsorgen, oppfølgingen og tryggheten som de har krav på.

Vi krever:

Endring av barnevernloven §5a, slik at omsorgen for barna over 15 år også ligger under barnevernet

Vi krever:

  • Lovfesting av ansvar for enslige asylbarn mellom 15 og 18 år
  • Økt bemanning med krav om barnefaglig kompetanse for personell på asylmottak
  • Bedre bosituasjon for barn på asylmottak
  • Tilbud om fritidsaktiviteter til barn på asylmottak

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer