Savnet

432 enslige barn og unge som har søkt asyl i Norge har forsvunnet siden 2015. De er fortsatt savnet og politiet leter sjelden.

Flesteparten av barna som har forsvunnet er over 15 år. Disse barna tilhører en gruppe som ikke får samme omsorg som alle andre barn. Mens barnevernet har ansvar for enslige asylsøkende barn under 15 år, er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for de eldste. UDI har ikke de samme kravene til barnefaglig kompetanse og bemanning som Barnevernet har. Dette mener Press er feil fordi alle barn har rett til den samme omsorgen.

Omsorgsoverføring
Flesteparten av barna som har forsvunnet er over 15 år. Disse barna tilhører en gruppe som ikke får samme omsorg som alle andre barn. Mens barnevernet har ansvar for enslige asylsøkende barn under 15 år, er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for de eldste. UDI har ikke de samme kravene til barnefaglig kompetanse og bemanning som Barnevernet har. Dette mener Press er feil fordi alle barn har rett til den samme omsorgen.

Press mener at Barnevernet skal ha omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn. Når vi snakker om omsorgsoverføring mener vi dermed overføringen av omsorgsansvar for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år fra UDI til barnevernet. Dette er en tematikk som Press har arbeidet med siden ordningen ble innført i 2008. I starten planla regjeringen å utvide omsorgsansvaret til barnevernet for å inkludere barna mellom 15 og 18 år også, men dette ble aldri gjennomført. Istedenfor ble omsorgsansvaret til UDI lovfestet i 2021. En del av begrunnelsen for dette vedtaket var at man heller skulle styrke retningslinjene til UDI enn å overføre omsorgsansvaret. Uavhengig av hvordan retningslinjene fungerer, vil denne ordningen alltid bryte med barns rettigheter.

Barnekonvensjonen sier at alle barn er barn til de har fylt 18 år, at de ikke skal diskrimineres og at handlinger som angår dem skal ta hensyn til barnets beste. I tillegg sier den at barn uten omsorgspersoner og som anses som flyktninger har rett på et særlig vern. Norge har tilsluttet seg barnekonvensjonen og gjort den til en del av norsk lov. Det er derfor uakseptabelt at Norge fortsetter med slik diskriminering.

Press krever: 

  • At barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge. 
  • At det settes krav til barnefaglig kompetanse for ansatte i UDI som skal ha ansvar for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år.
  • At staten innfører krav om 24 timers bemanning på alle norske asylmottak, og at det gjøres kontroll foretatt av en uavhengig kontrollinstans. 
  • At regjeringen utarbeider en handlingsplan mot forsvinninger fra asylmottak, med fokus på forebygging.

Hvordan kan du påvirke?

Forsvinninger fra mottak er en sak som har engasjert mange den siste tiden og dette gir oss en fantastisk mulighet til å påvirke saken i den retningen vi ønsker. Det har blant annet kommet et forslag til Stortinget om å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere. Dette forslaget skal behandles av Stortinget 30. mai, men før den tid skal kommunal- og forvaltningskomiteen diskutere saken. Du kan vise din støtte ved å sende en mail til komiteen eller saksordfører Grete Wold og si at omsorgsansvaret for alle enslige asylsøkende barn må ligge hos barnevernet. 

Hvis du har andre tanker om hvordan asylsystemet i Norge kan ivareta barns rettigheter på en bedre måte, kan du skrive det i skjemaet under:

Du kan også melde deg inn i Press for å kjempe med andre for en bedre hverdag for alle enslige asylsøkende barn:

Kontakt

Iben Thori-Aamot

Sentralstyremedlem

iben@press.no

Marius Sjølyst

2. nestleder
41346196
marius@press.no