Rett til god helse

Alle barn har rett til god helse, derfor må samfunnet utformes slik at det kan forebygge overvekt – det krever Press sitt 24. ordinære landsmøte.

I dag lever mellom 15 og 20 prosent av ungdom i Norge med fedme eller overvekt. Over tid kan det gi økt risiko for blant annet diabetes, hjerte- og karsykdommer og enkelte krefttyper. På Press sitt Landsmøte 6.-7. juni vedtok organisasjonen en uttalelse med en rekke krav som tar sikte på å forebygge overvekt blant barn og unge.

Antallet unge som lever med overvekt i Norge har økt i takt med at høyenergimat har blitt mer tilgjengelig og at samfunnet har blitt mer stillesittende de siste tiårene. Det sier noe om at utfordringen er strukturell og må løses på samfunnsnivå. Samtidig omtales overvekt ofte som et personlig problem som bør løses på individnivå. Det ønsker Press nå å ta et oppgjør med.

“Dersom man skal klare å sikre flere barn god helse, er det helt avgjørende at vi ser på
hvordan samfunnet kan utformes for å fremmer et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Vi vet at
det ikke nytter å si at enkeltmennesker må skjerpe seg og slutte å spise usunnt. Nå er det på
tide å angripe strukturene som fører til overvekt, ved å se på ting som markedsføring av
usunn mat, matvarepriser og hvor tilgjengelige fritidsaktiviteter er for unge” sier Lea Mariero,
nyvalgt leder i Press.

Hun er glad for at organisasjonen nå har tatt et tydelig standpunkt som kan sikre flere barn god helse. Videre trekker Mariero frem at Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til den høyeste oppnåelige levestandarden og at stater skal ta grep for å forhindre feilernæring. Uttalelsen peker også på at det er store sosiale ulikheter knyttet til overvekt. Barn av foreldre med lav utdanning, er mye mer utsatt for å utvikle overvekt, som igjen kan prege helsen deres negativt.

“Det skal ikke være sånn at hvem foreldrene dine er, preger helsen din”, fortsetter Mariero.

Harstad, Bodø og Volda Press fremmet uttalelsen, alle lokallag med medlemmer som har tatt del i CO-CREATE-prosjektet. CO-CREATE er et forskningsprosjekt, hvor Press er med som prosjektpartner. Målet er å involvere ungdom for å finne samfunnsløsninger som kan forebygge overvekt. Som en del av prosjektet har det blitt etablert ungdomsgrupper i fem europeiske land, som har fått opplæring i temaet og jobbet sammen med forskere for å utvikle politikkideer som kan forebygge overvekt.

Uttalelsen sendes nå til Barne- og Familiedepartementet, Kulturdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, med krav om blant annet strengere regelverk for markedsføring av usunn mat, økonomiske støtteordninger for at flere barn kunne delta i fritidsaktiviteter, utbygging av sykkel- og gangveier og at usunne matvarer skal skattlegges mer enn sunne varer.

Har du spørsmål eller har lyst til å engasjere deg i kampen for alle barns rett til god helse? Ta kontakt med oss på press@press.no!