Integrering

Når det kommer barn og barnefamilier til Norge har vi alle et ansvar for å møte nye mennesker med respekt, forståelse og et varmt velkommen. Vi mener både flyktninger og innvandrere fortjener de samme rettighetene som oss. Vi mener at for flyktninger er det helt essensielt at inkludering og integrering skjer allerede fra dag 1. Vi mener at asylpolitikken vår er grunnlaget for at integreringen går enten godt eller dårlig. Vi trenger derfor en bedre asylpolitikk enn den vi har i dag!

God integrering handler om å gi like muligheter til utdanning, det handler om språkopplæring og retten til å få jobbe slik at ikke en barnefamilie ender opp under fattigdomsgrensa.

Integrering skjer også gjennom enkeltmennesker som velger å se bort fra hudfarge, bakgrunn og kulturforskjeller, men heller har lyst til å bli kjent med de gode sidene av mennesker. Ungdomsorganisasjoner som oss i Press har et spesielt stort ansvar for å ha et tilbud for de som ikke er født og oppvokst i Norge.

Gjennom frivillighet tror vi at mange barn og ungdommer vil oppleve å bidra positivt tilbake til samfunnet, noe som er helt grunnleggende for å føle seg som en del av fellesskapet.

Press – Redd Barna Ungdom krever: 

  • At flyktninger skal bosettes i områder som er lagt til rette for god integrering, og at barnefamilier og enslige asylsøkende barn prioriteres.
  • Øremerkede midler til kommuner med asylmottak for å sikre at barn som bor på mottak får delta i fritidsaktiviteter som inkluderer transport
  • At staten skal ha mulighet til å pålegge norske kommuner å bosette flyktningbarn 
  • At kommunen øremerker midler til integrering av asylsøkende barn