Fritid og kulturliv

Et bredt utvalg av fritids- og kulturaktiviteter er viktig for å hindre utenforskap, og å styrke fysisk og psykisk helse. I tillegg kan det forhindre radikalisering av norsk ungdom.

Mange fritidsaktiviteter i dag koster penger, og stenger dermed ute barn som kommer fra hjem med svak økonomi. I tillegg er det langt fra alle fritidsaktiviteter som er tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettelser. Det er viktig at alle kommuner har et godt fritidstilbud som ivaretar barns interesser og behov.

Press – Redd Barna Ungdom krever: 

 • Lavterskel, kostnadsfrie fritidsaktiviteter som sikrer at alle barn får mulighet til å delta aktivt
 • Utvidet tilbud i den kommunale kulturskolen, og makspris for plass på kulturskolene
 • Et nasjonalt kulturkort for ungdom som gir rabatter på kultur- og fritidsaktiviteter
 • Et mangfoldig aktivitetstilbud, inkludert fritidssentre, for ungdom i alle norske kommuner
 • At det i alle norske kommuner skal være minst én gratis fritidsklubb, ungdomshus eller annen tilsvarende åpen møteplass for barn og unge 
 • At alle kommunale fritidsklubber, ungdomshus og andre lignende åpne møteplasser for ungdom gir sin målgruppe reelle påvirkningsmuligheter under etableringsfasen og i videre drift
 • Sosiale støtteordninger som sikrer at barn av foreldre med svak 
 • Økonomi kan delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn
 • Barnebilletter skal gjelde fram til man er 18 år på alle kulturarrangementer 
 • økt satsning på tiltak for å fremme og å ivareta nasjonale minoriteters kultur og språk for barn og unge 
 • At det tilrettelegges for at samiske barn skal kunne delta i samfunnet og praktisere sin kultur på lik linje med andre barn i Norge 
 • At elitefokusering ikke skal gå på bekostning av breddetilbud i idretten 
 • Mer fokus på barn og ungdom med forskjellige legninger og kjønnsidentiteter 
 • Motvirkning av forskjellsbehandling basert på nivå i fritidsaktiviteter 
 • Økt støtte til Den Kulturelle Skolesekken i alle fylker 
 • At eliteidrett ikke skal være skadelig for barns helse, verken fysisk eller psykisk 
 • At barn er en aktiv deltaker i utviklingen av inkluderende ordninger som Fritidskortet slik at disse ordningene er treffsikre 
 • At dokumentert deltakelse i organisert religiøs og kulturell aktivitet skal regnes som gyldig fravær i skolen 
 • At alle fritidstilbud og ungdomslag i regi av barn og unge får tilgang til gratis møtelokaler i deres nærområde