Enslige asylsøkende barn

Ifølge en rapport fra Unicef la omtrent 300.000 barn ut på flukt fra sine hjem i 2016, og de dro helt alene, uten familien sin. Dette er en stor økning fra tidligere år. Barna som legger ut på flukt alene kalles ofte «enslige mindreårige asylsøkere» eller «EMA». I Press sier vi enslige asylsøkende barn. For det er nettopp det de er- barn som reiser alene fra krig og konflikt.

Barna som søker asyl i Norge og som kommer uten omsorgspersoner er i en spesielt sårbar situasjon, men de fleste håper at tilværelsen i Norge vil gjøre dem tryggere. Selv om det hverken er krig eller konflikt i Norge, så er situasjonen for enslige asylsøkende barn svært vanskelig også her. Når et barn kommer til Norge må det fortelle hvor gammel det er før man plasseres i et mottak. Etter dette er det veldig mange som må gjennom alderstesting. Aldersundersøkelser er en metode som skal sjekke om barnet egentlig er ærlig om sin egen alder. Problemet med disse testene er at det er en feilmargin på opp mot flere år. 

Når enslige asylsøkende barn sendes til asylmottak skilles det på om de er over eller under 15 år. Er barnet under 15 år, så blir de plassert i et omsorgssenter for enslige asylsøkende barn. Disse sentrene drives av barneverntjenesten, og her er det høye krav til standard. Det skal være høy bemanning og de skal ha en viss andel ansatte med barnefaglig kompetanse. Er barnet derimot over 15 år når det søker asyl, opplever barnet en urettferdig aldersdiskriminering. Da blir man bosatt i et asylmottak for enslige mindreårige. Ved mottakene er det Utlendingsdirektoratet som har omsorgsansvaret for barn. Her er det ikke de samme kravene til standard som i et omsorgssenter.

I FNs barnekonvensjon står det at alle under 18 år er barn, og man har også rett på å ikke bli diskriminert. Likevel gir man de som er mellom 15 og 18 år dårligere oppfølging enn andre barn!  Press vil at barnevernet skal ta over omsorgsansvaret for alle enslige asylbarn.

Press – Redd Barna Ungdom krever: 

  • varig opphold til barn som søker asyl alene dersom det ikke finnes forsvarlig omsorg ved retur til hjemland
  • at Norge realitetsbehandler asylsøknadene for alle barn som søker asyl i Norge alene, med mindre noe annet er til barnets beste
  • at barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge 
  • rett til familiegjenforening for alle barn som får opphold eller asyl i Norge
  • at kravet om fire års utdanning eller arbeid i Norge ikke skal gjelde barn