Trygg verden

 

Barns rett til en trygg verden

I følge FNs barnekonvensjon har alle barn rett til en trygg oppvekst. Dette gjelder blant annet retten til lek og fritid, utdanning, og en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Likevel vokser 356 millioner barn opp i ekstrem fattigdom i dag. Vi vet også at fattigdommen rammer barna hardest. Barn har dobbelt så stor sannsynlighet for å leve i fattigdom sammenliknet med voksne. Samtidig har 258 millioner barn ikke tilgang til skolegang, hvor jenter utgjør det høyeste antallet.

 

Verdenssystemet vi har i dag er skjevfordelt. Vi lever i et system hvor det landet du er født i bestemmer hvilken fremtid du skal få. Vi kan ikke tolerere at de rike landene setter profitt først, fortsetter å utnytte utviklingsland, samt ikke gi dem ressursene til å bygge opp sitt eget samfunn. Norge har et internasjonalt ansvar for å sikre at alle barn vokser opp i en trygg verden – uten skjevfordelinger basert på hvor du er født.

 

Press kjemper for:

  At Norge øker bistandsbudsjettet og sikrer at det går til langsiktig utvikling

  At Oljefondet trekker seg ut av selskaper som bryter barns rettigheter

  At alle stater har en gratis offentlig skole, som har fokus på kvaliteten på utdanningen, ikke bare tilgangen 

  At alle stater ratifiserer tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen om barn i krig

  Et internasjonalt forbud mot atomvåpen

 

Bistand

Bistand er et tiltak for å sikre at barns rettigheter blir oppfylt, også i utviklingsland. Norge er en av de største bidragsyterne til internasjonal bistand, sammen med de andre OECD-landene. Summen er likevel alt for lite. Krigen i Afghanistan har faktisk kostet betydelig langt mer enn summen av all samlet bistand, i samme periode, til land i Sør. Dette er et prakteksempel på hvordan flere av de vestlige landene setter profitt og krigføring, foran barns rettigheter. Dessverre ser man også at bistanden ikke alltid retter seg mot tiltak som fremmer barns velvære. Alt for ofte setter Norge interesser i vårt eget næringsliv først, og barna sist. Bistanden utgjør også fortsatt en stor del av dagens Nord-Sør forhold. Derfor må bistanden ha et klart og langsiktig mål, som skal støtte opp under det enkelte landets mulighet til å ta vare på egen befolkning, og ikke gjøre dem bistandsavhengige.

Handel

En stor grunn til fattigdom i verden er et urettferdig handelssystem som har røtter tilbake til kolonitiden. Fortsatt har vesten skyhøye tollmurer mot utviklingsland og fortsetter å opprettholde et udemokratisk WTO (Wold Trade Organization), som ikke ivaretar disse landene sine interesser.

Samtidig dør millioner av barn av sykdommer som lett kunne vært helbredelig. Dagens patentsystem fører til høy pris på medisiner, noe som gjør at de mest sårbare barna ikke får tilgang til dem. Gjennom GATS (General Agreement on Trades and Services) blir grunleggende rettigheter som vann, utdanning og en god helse gjort til handelsvarer.

Norge fortsetter også å tjene seg rike på at oljefondet investerer i selskaper som bryter barns rettigheter. Vi er blant annet en av verdens største våpeneksportør, som blir finansiert av oljefondet. Det finnes heller ingen internasjonal sluttbrukererklæring eller krav om merking av militært utstyr. Dette gjør at vi ikke vet hvilke hender våpnene vi eksporterer havner i.

Vi kan ikke fortsette å tjene penger på bekostning av barn!

 

Utdanning

FNs bærekraftsmål legger til grunn at alle barn skal ha tilgang til gratis offentlig grunnskole. Selv om det har vært en intensjonal satsning på dette området siden 1990-tallet, er det likevel barn som holdes utenfor, da særlig jenter. Verden Bankens fokus på kvantitet, heller enn kvalitet, i skolen gjør det også problematisk for barna å få en godt utbytte av utdanningen. I dag kan mange barn fullføre grunnskolen uten å verken kunne lese og skrive. Derfor må Norge være en internasjonal aktør som ikke bare retter fokus mot å få alle barn inn i grunnskolen, men også sikre et godt læringsutbytte som er i tråd med barnekonvensjonens definisjon av formålet med utdanningen.

 

Krig og konflikt

Enhver krig er en krig mot barna. Måten verden driver krigføring på, har endret seg mye siden 2. verdenskrig. I dag er krigene ofte lengre, mye mer kompleks, og rammer sivilbefolkningen i mye større grad enn før. Barn og unge blir også, i økende grad, tvunget til å gjennomføre voldshandlinger i krig. Krig bidrar til fattigdom, rekrutering av barnesoldater, barneekteskap og underernæring. Når vi vet at barn er de som skades mest av krigføring, er det viktig at Norge tar sitt internasjonale ansvar som fredsnasjon. Norge deltar fortsatt i mange millitære operasjoner hvor barn rammes hardt. Vi har en lang vei å gå før vi kan si at vi representerer fred ute i verden. Vi er fortsatt et land som passivt støtter atomvåpen og uansvarlig krigføring.

 

Dette må vi endre på!

 

Les mer om hva Press mener om «Norge i verden» i politisk plattform.