Barn som lever i vedvarende lavinntekt

I Norge finnes det rundt 115 000 barn og unge som lever i det vi kaller vedvarende lavinntekt. Dette betyr at familien deres har tjent mindre enn 50% av medianinntekten i Norge de siste tre årene.
Vi vet at barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt deltar mindre på organiserte aktiviteter, trives dårligere på skole, føler mer på utenforskap og dårlig psykisk helse, og har større sannsynlighet for å ende opp i vedvarende lavinntekt selv.

Barn har rett på en god fysisk og psykisk helse, samt lek og fritid. Når barn må si nei til å delta i venners bursdag fordi man ikke har råd til å delta, mener vi det er et brudd på disse rettighetene.

Staten må bidra til at disse barna får en god oppvekst uavhengig av familiens sosioøkonomiske situasjon, og må støtte opp om aktører som bidrar til å gi barna gratis fritidstilbud som de kan dra nytte av i nærmiljøet. 

Press – Redd Barna Ungdom krever: 

  • øke tilskuddene til frivillige organisasjoner, som idrettslag, korps, frivillighetssentraler, frilufts-, barne- og ungdomsorganisasjoner, for at den økonomiske terskelen til å ta del i organisert fritidsaktivitet reduseres.
  • at kommunene setter ned et utvalg for å undersøke og kartlegge utfordringer og konsekvenser knyttet til barn i vedvarende lavinntekt
  • at kommuner lager handlingsplaner for å redusere antall lavinntektsfamilier