Asylsøkende barn med familie

Mange asylsøkere må sitte i mottak i flere år før de får svar på asylsøknaden. For barn er dette en særlig uholdbar situasjon. Barndom skal ikke settes på vent.

Barnets beste skal, etter barnekonvensjonen, være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn. Innvandringsregulerende hensyn skal aldri tillegges større vekt enn hensynet til barnets beste. 

I likhet med de fleste andre land, praktiserer Norge retur av barnefamilier som enten har fått endelig avslag på asylsøknaden sin, som skal returneres etter Dublin II-forordningen, eller som har blitt gitt vedtak om midlertidig opphold. PRESS er enig i at retur i noen tilfeller er riktig, men at vedtak om retur må være vurdert ut fra om det forsvarlig og i tråd med FNs barnekonvensjon. Dersom retur er forsvarlig, må myndighetene videre sikre at uttransporteringen foregår på en human og barnevennlig måte. Norge må ikke returnere asylbarn til land som strider med FNs anbefalinger eller foreta Dublin-returer til land som har blitt kraftig kritisert for å ignorere menneskerettigheter ved behandling av asylsøknader. 

Press – Redd Barna Ungdom krever: 

  • at opphold som følge av sterk tilknytning til riket og sterke menneskelige hensyn innvilges til barn og barnefamilier som har vært i Norge i mer enn 3 år 
  • at Norge ikke returnerer barnefamilier til europeiske land der menneskerettssituasjonen for asylsøkere er dårlig ifølge UNHCR
  • at Norge ikke tvangsreturnerer barn og barnefamilier til land som FN fraråder retur til
  • at seks måneders er maksimal behandlingstid på asylsøknader for barn og barnefamilier
  • eget intervju og individuell behandling av barn som søker asyl
  • at regjeringen oppretter retningslinjer for barnevennlig retur av barn
  • botilbud for alle asylsøkende barn og barn uten papirer