Hvordan kan vi sikre alle barn og unge god helse? | CO-CREATE

Det er spørsmålet CO-CREATE-prosjektet prøver å svare på. Prosjektet samler 14 organisasjoner fra hele verden, blant annet Press, og skal engasjere ungdom for å finne politiske tiltak som kan forebygge overvekt. 

Hva er CO-CREATE?

CO-CREATE er et Europeisk forskningsprosjekt som skal studere faktorer som kan påvirke overvekt og samarbeide med ungdommer for å finne løsninger som kan forebygge overvekt. Prosjektet bygger på en tanke om at vi ikke kan finne gode løsninger for ungdom uten å faktisk høre på ungdom selv.

Som en del av prosjektet har vi opprettet til sammen 15 CO-CREATE-grupper i Nederland, Polen, Portugal, England og Norge. Gruppene har bestått av unge mellom 16 og 19 år, som har fått opplæring av forskere i helsespørsmål, forskningsmetoder og politisk påvirkningsarbeid. Sammen har de utviklet politikkideer som kan forebygge overvekt. Eksempler på slike ideer har vært forbud mot reklame for markedsføring av usunn mat og drikke, gratis treningstilbud til ungdom, bedre mat- og helseundervisning og sukkerskatt.

Etter at gruppene har utviklet ideene sine, har de fått mulighet til å invitere politikere og andre som jobber med tema knyttet til ideen deres til et dialogforum. Dialogforumet er et møte med noen bestemte spørsmål og oppgaver til deltakerne. Målet er å videreutvikle ideen som ble laget i CO-CREATE-gruppene.

I tillegg har representanter fra CO-CREATE-gruppene samlet seg i en arbeidsgruppe som har skrevet en erklæring med politiske krav for å forebygge overvekt, basert på arbeidet som har blitt gjort i CO-CREATE-gruppene. Du kan lese erklæringen her.

Hvorfor jobber Press med CO-CREATE?

Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til god helse og at alle barn har rett til å bli hørt i spørsmål som angår dem. Disse to barnerettighetene er sentrale i CO-CREATE, og er grunnen til at Press jobber med prosjektet.

I dag lever 1 av 4 norske ungdommer med overvekt, som gjør dem sårbare for en rekke sykdommer, som diabetes og kreft. Videre vet vi at barn som har foreldre med lav utdanning er mer utsatt for å få overvekt. Det bryter med prinsippet om ikke-diskriminering og retten alle barn har til god helse. 

Ofte snakker man om overvekt på en stigmatiserende måte med overforenklede løsninger som legger ansvaret hos enkeltmennesker. Det mener Press og CO-CREATE er feil. Forskning viser nemlig at samtidig som kunnskapen om faktorer som kan føre til overvekt øker hos befolkningen, så synker ikke andelen som lever med overvekt. Å be folk om “å skjerpe seg og leve sunnere” fungerer ikke. I stedet er det nødvendig å se på hvordan samfunnet legger til rette for at vi kan ta helsefremmende valg. Vi lever i et samfunn hvor fastfood er lett tilgjengelig og vi bombarderes av reklame for usunn mat. Skal vi sikre alle barn og unge god helse må vi bygge samfunn som gjør det lett å ta sunne valg.

Bare ungdom vet hvordan det er å være ungdom i dag. Derfor må unge få være med å forme samfunnet de lever i. Det er ikke bare viktig for at vi skal skape gode samfunn for alle, men også fordi det er en rettighet å bli hørt i spørsmål som angår en selv. I CO-CREATE er målet vårt at ungdom i Europa skal få litt mer innflytelse i helsepolitikk. 

CO-CREATE og Gullbarbie
Umiddelbart kan det virke som at CO-CREATE og Gullbarbie ikke har så mye til felles. Men ser man nærmere på det er det faktisk flere likhetstrekk ved de to prosjektene. Begge deler et utgangspunkt om at dagens samfunnsstrukturer ikke fremmer barn og unge sin helse – og at ansvaret for dette ikke må plasseres hos barn og unge selv, men heller hos selskapene som tjener penger på barn og unge sin uhelse – enten det er McDondals eller H&M.

Hva kan lokallaget mitt gjøre?

Lage systemkart over faktorer som preger overvekt der dere bor
Systemkartene visualiserer faktorer som preger overvekt der dere bor og kan hjelpe dere forstå hvordan dere kan forebygge overvekt og sikre alle barn god helse. Slik gjør dere det: alle får post-it-lapper og skriver opp faktorer som kan prege overvekt der dere bor (eksempel: få sykkelveier, sitte stille, netflix, godt idrettstilbud der dere bor, usunn mat i kantina). Dere kan jobbe sammen eller alene. Etter at dere har skrevet en del lapper kan dere sette lappene på et stort ark eller en tavle. Sett lapper som likner på hverandre sammen (behold bare en lapp dersom flere lapper inneholder det samme). Deretter kan dere trekke en pil fra en faktor som gjør at det blir mer av en annen faktor (eksempel: hvis det står “spise usunt” og “usunn mat i kantina” på to lapper, kan dere tegne en pil fra den første til den andre). Dersom dere har en faktor som fører til mindre av noe annet kan dere tegne en stiplet pil fra den ene faktoren til den andre (eksempel: “dyrt å delta på fritidsaktivitet” (fører til mindre) – – -> “fysisk aktivitet”). Når kartet er ferdig kan dere diskutere hvordan dere kan bryte pilene og styrke de stiplede linjene (eksempel: dersom “dyrt å delta på fritidsaktiviteter” 一> “sitter mye stille”, her kunne gratis fritidsaktiviteter brutt linjen mellom de to). 

PhotoVoice for faktorer som påvirker overvektsratene der dere bor
En av metodene som har blitt brukt i CO-CREATE er PhotoVoice. PhotoVoice er egentlig en forskningsmetode, men det er ikke nødvendig å være forsker for å ta det i bruk! Metoden innebærer at en gruppe tar bilder av en del av hverdagen sin (for eksempel ting som preger gruppens fysiske og/eller psykiske helse). Alle får litt tid til å ta bilder (f.eks. fra et lokallagsmøte til et annet). Deretter deler gruppa bildene med hverandre og forteller hvorfor de har valgt å ta disse bildene (dersom temaet er fysiske eller psykisk helse kan man beskrive hvordan bildet henger sammen med dette temaet). Dersom dere synes det passer, kan man lage en bildeutstilling av resultatene eller bruke øvelsen som et utgangspunkt for å finne politikkideer som kan forebygge overvekt der dere bor. 

Reklamejakt
Let etter reklamer som kan prege barn og unges fysiske eller psykiske helse. Lokallaget kan for eksempel kjøpe inn aviser og magasiner, lete på nett og ta en rusletur i byen for å ta bilder av reklamer. Diskuter hvordan reklamene preger barns psykiske og fysiske helse og hva reklamene har til felles, selv om de reklamerer for ulike ting. Etter at dere er ferdige med øvelsen kan dere prøve å skrive et leserinnlegg om reklame mot barn og unge. Kanskje finner dere også noen potensielle Gullbarbie-kandidater dere kan nominere?  

Få kurs fra sentralleddet om helse, ungdomsmedvirkning eller politisk påvirkning
Lær mer om temaene i CO-CREATE, inviter noen fra Press-kontoret til å holde kurs for dere om noen av temaene i CO-CREATE, som for eksempel retten til å bli hørt, helse eller politisk påvirkning!

Har du spørsmål?

margrete@press.no

Les og lær mer:

Healthy Voices er en ressursside for ungdom som har lyst til å jobbe med helsepolitikk og overvektsforebygging. Du finner siden her

Finn mer informasjon om CO-CREATE på denne prosjektnettsiden.