Et trygt skolemiljø

Skolen er en av de samfunnsarenaene barn og unge bruker mest av tiden sin. Skolen fungerer både som en arena å lære på, men er også en av barn og unges største sosiale arena og hvor man skal vokse som menneske. Til tross for dette er det en stadig økende andel barn som oppleves å mistrives i den norske skolen, og som utsettes for hets, trakassering og mobbing i det daglige. 

Dessverre er tilbudene som skal hjelpe barna enten alt for underdimensjonerte og varierende eller oppleves som å ha en for dårlig kvalitet for å ivareta barnas behov.

Vi mener derfor at kompetansenivået må trappes opp, og at systemet gjennomgås slik at elevenes rett til en god utdanning og helse ivaretas. 

Press – Redd Barna Ungdom krever: 

  • involvering av elever, lærere og foreldre og helsesykepleiere i forebyggende arbeid mot diskriminering, mobbing og annen trakassering i skolen
  • at lærere gis opplæring i hvordan man kan slå ned på bruk av skjellsord og andre ord som brukes på en nedsettende måte
  • tett oppfølging av barn som har blitt utsatt for mobbing og trakassering
  • at det arbeides for et mobbetilsyn i norsk skole
  • kompetanse om mobbing på pensum i norsk skole
  • at elevundersøkelsen blir obligatorisk for skoler å gjennomføre fra 5. trinn til Vg3
  • det skal være et krav om at det skal finnes trivselsledere i grunnskolen
  • rosa kompetanse som pensum for lærere og barnehagelærere
  • at det skal bli enklere for elever å gå gyldig skolefravær på grunn av psykisk helse
  • at det skal være mer informasjon i skolen om ulike spiseforstyrrelser og hvordan de er knyttet opp til vårt samfunn