Levelig klima

 

Barns rett til et levelig klima

Klimaendringer og miljø-ødeleggelser er ikke bare fremtiden, det er også nå. I dag er det flere mennesker på flukt grunnet klimaendringer, enn fra krig og konflikt. Det er også barna som må leve lengst med konsekvensene av den politikken som føres i dag. Vi kan være den første generasjonen i Norge som har det verre enn foreldrene våre. Da kan vi ikke fortsette å ignorere en så stor del av ikke bare nåtiden vår, men også fremtiden.

 

Press kjemper for,

  Økt satsing på fornybare energikilder og at ingen nye områder åpnes for oljeleting
  At Norge sørger for god, billig og tilgjengelig kollektivtransport for ungdom
  At Norge går i spissen for å utforme en tilleggsprotokoll om klimaflyktningers  rettigheter
  Slutt på bistand til prosjekter i utlandet som medfører miljøødeleggelser
  At Norge går i spissen for å utforme en tilleggsprotokoll om klimaflyktningers  rettigheter
  At Norge må være et foregangsland innen bærekraftig utvikling som legger til  rette for kommende generasjoner 

 

Olje

I dag står så lite som 100 selskaper for mer enn 70% av verdens klimagassutslipp. De store selskapene tjener rett og slett på å ikke ta hensyn til klimaet. Det norske oljeselskapet Equinor er ett av de 100 selskapene. Norge må være en aktiv internasjonal pådriver for å satse på fornybare energikilder og bli et foregangsland innen bærekraftig utvikling. For at dette skal skje må vi redusere oljeutvinningen vår, stanse åpningen av nye områder for oljeleting, samt sikre at målene i Paris-avtalen blir overholdt.

 

Kollektiv

Fossilt brensel er en av de største faktorene som bidrar til klimaødeleggelser. Norge må derfor satse på en billigere og mer tilgjengelig kollektivtransport.  Vi kjemper for at man gjelder som ungdom i kollektivtransport til minst fylte 20 år. Samtidig må prisen på kollektivtransport for ungdom reduseres, og ikke overskride 250 kr i måneden.

 

Internasjonalt

Det er de fattigste landene i verden som rammes hardest av vestens klimagassutslipp. En essensiell del av løsningen på klimakrisen er derfor å stille de rike landene til ansvar. Norge må derfor blant annet gå i spissen for å utforme en tilleggsprotokoll om klimaflyktningers rettigheter. Vi må slutte å kjøpe andre lands klimakvoter og ikke gi bistand til prosjekter i utlandet som medfører miljøødeleggelser.