Alderstesting

Barna som søker asyl i Norge og som kommer uten omsorgspersoner er i en spesielt sårbar situasjon, men de fleste håper at tilværelsen i Norge vil gjøre dem tryggere. Selv om det verken er krig eller konflikt i Norge, så er situasjonen for enslige asylsøkende barn svært vanskelig også her. 

I Norge er praksisen slik at alle enslige mindre årige asylsøkere under femten år får tilbud om plass på et omsorgssenter drevet av Bufetat. Hvis barnet er over 15 år blir de plassert i et mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Når et barn kommer til Norge er barnets alder derfor avgjørende for hvordan det vil bli behandlet i det norske asylsøker systemet. Ved usikkerhet rundt barnets alder er det veldig mange som må gjennom alderstesting. Dette er en metode som skal sjekke om barnet faktisk er ærlig om sin alder.

Problemet med disse testene er de har en feilmargin på opp mot flere år, en feilmargin som kan være den avgjørende faktoren for om barnet havner i omsorg av Bufetat eller ikke.

Press – Redd Barna Ungdom krever:

  • at alderstesting foregår på en sikker, human og vitenskapelig metode, og at tvil alltid skal komme barnet til gode.
  • at det skal forskes frem en ny metode å aldersteste enslig asylsøkende barn
  • at staten tar hensyn til nåværende anbefalinger fra asylrettsorganisasjoner om alderstesting.
  • at psykisk modenhet inkluderes som moment i aldersvurderingen av asylsøkere