Vil du bli kursholder i Press?

Publisert 27.02.19 av Henriette Håvardstein

Vi jobber nå med å utvikle fem ulike moduler innen Barn på flukt, Helse og utvikling, Demokrati og deltakelse, Handel og fred samt en modul innen lokallagsdrift.  Allerede i april kan du få teste ut tre av modulene! Under står svarene på noen av spørsmålene du kanskje har. Har du flere, er det bare å sende en e-post til henriette@press.no.

 

Hva skjer 5. – 7.April?

  1. – 7. April 2019 inviterer vi til kursholderkurs i Oslo. Du vil få reise, mat og overnatting dekket. Kurset vil starte lørdag morgen og vare til søndag ettermiddag med pauser på kveldene. Det vil da være et sosial opplegg i regi av Press. Ankomst fredag kveld for dem som må reise et lengre stykke.

 

Hva lærer du?

Du vil lære mer om de fire hovedtemaene Press jobber med; Handel og fred, Demokrati og deltakelse, Barn på flukt(tilbys på sommerleir) samt Helse og utvikling(tilbys på sommerleir).

Vi har dessuten også laget en modul som heter Press som lokallag, her vil du lære mer om hvordan man driver et lokallag.

Det som er nytt med dette kurset er at man her fokuserer på hva det vil si å være en god kursholder. Denne delen vil være en del av alle modulene og vil fokusere på å gi deltakerne mer kunnskap om den pedagogiske siden ved å holde et kurs.

 

Når vil “resten” av modulene tilbys?

På årets sommerleir vil man kunne ta kursholderkurs innen Barn på flukt og Helse og utvikling. Mer informasjon om dette og påmelding kommer senere.

 

Hva forventer vi av deg som kursholder?

Vi forventer at du holde kurs i minst èn av modulene(dersom du tar flere) i løpet av året. Kurset du holder er da på ca 3 timer, og er beregnet på lokallag/lokale grupper i Press. Du vil få støtte i planleggingen og gjennomføringen.

 

Etter endt kurs vil du også stå på en liste over sertifiserte kursholdere i Press. Da kan det hende du vil få forespørsler om å holde kurs for lokallag i fremtiden. Du er ikke pliktig til å si ja, men vi håper jo så klar du har lyst 🙂

 

Hvor ofte vil dette kurset tilbys i årene fremover?

Dette året er det første året vi tilbyr slike kurs, dette er med andre ord en prøverunde. Vi håper at dette er noe vi kan fortsette å tilby våre medlemmer fremover. Hyppigheten i kurstilbudet er avhengig av etterspørsel og kapasitet.

 

Ønsker du å melde deg på kurset i april?

Du melder deg på her: https://goo.gl/forms/karVMl9SLEzpgXU33

Husk at det er bindende påmelding!

 

Dersom det er flere påmeldte enn det er kapasitet vil Sentralstyret i Press vedta en deltakergruppe.

 

Påmeldingsfrist: Mandag 4.mars 2019

 

Noen spørsmål du ikke fikk svaret på?

Send en e-post til henriette@press.no

 

Organisasjoner som funker

Publisert 08.03.18 av Henriette Håvardstein

 

Litt om prosjektet

Med prosjektet Organisasjoner som funker ønsker Press og NHFU å utvikle en kompetansebank på hvordan man kan tilrettelegge for deltakelse. Målgruppen for kompetansebanken er lokallag og sentralledd i Press og i andre ungdomsorganisasjoner.

Banken skal inneholde fakta om ulike funksjonsnedsettelser, tips og verktøy til hvordan man kan tilrettelegge og veivisere til hvor man kan finne mer informasjon, og skal utvikles i samarbeid med ungdomsorganisasjoner som jobber med ulike typer funksjonsnedsettelser. Det vil bli trykket opp en fysisk versjon av kompetansebanken i tillegg til at det vil bli utviklet en nettside som kontinuerlig blir oppdatert og utviklet.

 

Hva vil det si å sitte i prosjektgruppen?

Prosjektgruppen vil være med å nedsette en referansegruppe med representanter fra ulike organisasjoner. Prosjektgruppen vil bistå i arrangering av workshops(2-3 workshops) for referansegruppen og lansering av sluttproduktet. Prosjektgruppen vil også bidra med innspill til prosjektet.

Prosjektgruppen vil bestå av 1-2 representanter fra NHFU, og 1-2 representanter fra Press.

Prosjektet varer frem til september 2018.

 

Kunne du tenke deg å være med? Send en kort søknadstekst til henriette@press.no innen 15.mars.

Press takker for et fantastisk gjennomført høstseminar

Publisert 25.10.17 av Henriette Håvardstein

Nærmere 100 unge fra Press og NHFU var samlet i Asker for å lære mer om, og diskutere retten til BPA. På programmet denne helgen stod blant annet debatt med ungdomspolitikere, foredrag om BPA og workshops om kampanjen “La meg slippe å velge”.

 

Hvem er NHFU? 

Norges Handikapforbunds Ungdom er ungdomsorganisasjonen til NHF, Norges Handikapforbund. NHFU er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. De jobber for full likestilling for funksjonshemmede. Les mer om NHFU her.

 

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv: Kle på seg, gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet.

Les mer om kampanjen og BPA her.

 

Bilder fra helgen

Takk til alle som deltok, vi gleder oss til å se fortsettelsen på kampanjen.

   

   

   

    

La meg slippe å velge!

Publisert 23.10.17 av Henriette Håvardstein

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv og ble innført for å øke funksjonshemmedes samfunnsdeltakelse. En assistent kan hjelpe til med å gjøre husarbeid, reise til skole og arbeidsplass, være sammen med venner og familie, gjøre skolearbeid og engasjere seg i samfunnet. Tanken bak ordningen er at alle skal ha mulighet til å administrere sin egen hverdag og leve aktive og selvstendige liv. Derfor er det utrolig viktig at brukeren selv bestemmer hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med og til hvilke tider man trenger assistanse.

Likevel er det et stort problem at mange ikke får et tilstrekkelig tilbud. Kommunene, som er ansvarlige for tjenesten, praktiserer BPA veldig forskjellig, og ikke alle følger retningslinjene. Noen kommuner tilbyr andre helsetjenester istedenfor BPA og andre legger føringer for hva assistenter kan gjøre og ikke. I tillegg får man ikke alltid innvilget det timeantallet man trenger, og noen kommuner har retningslinjer så assistenten ikke kan hjelpe deg utenfor kommunenes grenser eller i utlandet.

Spesielt unge mennesker blir hardt rammet av dårlige eller ikke-eksisterende BPA-tilbud. Mange må gi opp studier, jobbmuligheter, verv og aktiviteter fordi de ikke får den assistansen de trenger. Alle skal ha lik mulighet til å dra på en to ukers speidertur eller klassetur til Polen. Ingen barn og unge burde måtte velge mellom å dra i bursdag eller å gjøre ferdig skolearbeidet.

BPA er rettighetsfestet og absolutt nødvendig for at alle skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv. Likevel ser vi at denne rettigheten ikke blir innfridd. I Barnekonvensjonen står det i artikkel 31 at barn har rett til lek, hvile, fritid og deltakelse i kunst- og kulturliv. Når barn må slutte på fritidsaktiviteter for å heller prioritere assistentdekningen til skolearbeid, blir ikke denne rettigheten innfridd. Det er et grovt brudd på flere av barnerettighetene når barn ikke får bestemme over eget liv og egen fritid. Barnekonvensjonen sier også at alle barn skal bo hjemme sammen med foreldrene sine med mindre det ikke er bra for dem. Likevel blir barn i kommuner med ekstra dårlig tilbud satt på institusjon istedenfor for å få assistent slik at de også kan delta på lik linje som andre.

 

Våre løsninger

Alle barn har rett til et likestilt, selvstendig og aktivt liv, og derfor krever Press og NHFU at:

  • Kommunene må sørge for at alle får nok timer til å leve et aktivt og selvstendig liv ved at politiske og sosiale gjøremål likestilles med helsebehov

Når kommunene vurderer søknadene må de også innvilge timene som søkes til sosiale gjøremål. Fritidsaktiviteter og sosiale hendelser er like viktig som å gjøre skolearbeid og å gå på toalettet. Kommunene må følge retningslinjene for BPA, og de kan ikke legge egne føringer eller retningslinjer som strider med de nasjonale. BPA er ikke en helsetjeneste slik som hjemmesykepleie eller støttekontakt. BPA er et frihetsverktøy, og alle som bruker det skal selv kunne bestemme akkurat når og akkurat hva assistenten skal brukes til.

  • Stortinget må utvide retten til BPA. Den må gjelde for all ungdom, også de med mindre behov for assistanse

Vi krever at kravet om «stort behov» i Pasient- og brukerrettighetsloven fjernes for alle under 30 år. Retten til BPA må utvides av Stortinget slik at alle barn og unge som trenger assistanse vil få rett på BPA gjennom loven. Slik det er i dag kan kommunene avvise BPA-søknaden din dersom du søker om mindre enn 25 timer i uka, og kommunene kan dokumentere at det blir «en vesentlig økt kostnad». Barn og unge må gi opp utdanning, jobbtilbud og aktiviteter og sosialt liv fordi de ikke får den assistansen de trenger. Politikerne må sørge for at dette ikke skjer.

  • 300 millioner kroner øremerkes til BPA i statsbudsjettet for 2019

BPA ble rettighetsfestet i 2015. Da lovet politikerne gull og grønne skoger, og Stortinget bevilget 800 millioner kroner til BPA som skulle utbetales over to år. Det skulle være et stort og flott BPA-løft, men det ble det dessverre ikke. Hovedproblemet er at disse pengene ikke ble øremerket, så kommunene måtte ikke og har ikke brukt disse pengene på BPA. Kun 302 personer fikk BPA fra 2015 til 2017. Pengene som egentlig var ment til BPA, har heller blitt brukt til asfalt og nedbetaling av gjeld. Siden forsøket med et BPA-løft ble mislykket i 2015, krever vi et nytt løft i 2019. Denne gangen må midlene øremerkes. Dette er den eneste måten vi kan være helt sikre på at pengene går til barn og unge som trenger assistanse for å leve frie og selvstendige liv.

Arendalsuka 2017

Publisert 05.09.17 av Henriette Håvardstein

Øystein, Mina, Olav og Thea startet sin Presshøst på Sørlandet hvor de tilbrakte en uke med samfunnsaktører fra hele Norge. Under Arendalsuka kan man delta på seminarer, foredrag og debatter om alt fra frivillighet, barns rettigheter og klima, til oljefond, valgkamp og pensjon.

Press var ikke bare deltakere, men inviterte også til paneldebatt om barns sårbarhet i en digital mediehverdag. Det ble diskutert hvordan man kan beskytte barn fra skadelig informasjon, og hvor mye barn kan skjermes uten at de mister retten til viktig informasjon.

 

 

Press inviterte til debatt

 

Partibarnometeret 2017;Hvilke partier har best politikk for barn?

 

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

 

Stian Barsnes Simonsen presenterer Barnas Valg

SAMSUNG CSC

Press søker ny redaktør til LARM

Publisert 22.08.17 av Henriette Håvardstein

Press er Norges eneste ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med barns rettigheter. Press gir ut medlemsbladet Larm, som sendes til alle medlemmer i organisasjonen. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør som velges av sentralstyret. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm kommer ut tre ganger i året.

Larm skal streve etter å være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsakene til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

Les tidligere tidligere eksemplarer her.

Redaktørens oppgaver vil være:

-å sette ned en redaksjon for magasinet
-å være ansvarlig for redaksjonen og følge opp deres arbeid
-å holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
-å sørge for at Larm har et høyt faglig innhold med fokus på årsaker til barnerettighetsbrudd innenfor Press sine politiske hovedtema og at magasinet appellerer til en mangfoldig gruppe ungdommer
-å samarbeide med grafisk designer så Larm holder en god og ryddig grafisk profil
– å se på, i samarbeid med organisasjonens daglig leder, muligheter for å finansiere deler av magasinets produksjon gjennom reklame, etter organisasjonens etiske retningslinjer

Redaktøren må være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

Høres dette interessant ut? Skriv en kort tekst som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet. Søknaden og eventuelle spørsmål kan sendes til Mina Vinje på mina@press.no

Fristen for å søke er 4. september.

Nå kan dere søke midler fra Frifond!

Publisert 10.08.17 av Henriette Håvardstein

Vi har nå åpnet for nye søknader til Frifond. Lokallag kan søke Press sentralt om å få Frifondmidler frem til 1. november.

 

Hvordan søke Frifond?

Fyll inn søknadskjemaet og send søknaden til:
Press – Redd Barna ungdom
Postboks 6902 St. Olavsplass
0130 OSLO

Søknaden om Frifond kan også scannes og sendes på e-post til daglig leder liv@press.no

 

Har dere husket å rapportere på midlene dere fikk sist?

Før dere kan søke midler fra Frifond, må dere har rapportert på midlene dere fikk i fjor. Det vil si at dere skal levere regnskapet for frifondpengene dere har brukt fra dere mottok dem høsten 2016 og til dere brukte de opp eller leverte de tilbake sommeren 2017.

HUSK – dere må ha kvitteringer på alt dere har brukt penger på, dersom dette mangler dette skrives i regnskapet.

Her kan dere se hvordan man kan føre regnskap.

 

Spørsmål? 

Trenger dere noe hjelp med rapportering eller søknad, er det bare å ta kontakt med medlemssekretær på henriette@press.no

Vi gleder oss til å følge med på alt det spennende som skjer i organisasjonen.

Kontakt

Henriette Sandvik

Organisasjonsrådgiver og prosjektleder

henriette@press.no

Operasjon Barnetinget

I år er det igjen duket for stortingsvalg i Norge og vi vil at dette valget skal handle om barn og unge.

Les mer