Bli medlem

Ungdom er blitt viktigere i FN

Hipp hurra for resolusjon 2250 - for ungdom, fred og sikkerhet, og hipp hurra for fremgang for ungdom internasjonalt. Ungdom er ¼ av verdens befolkning, vi er 1,8 milliarder mennesker. Bare av den grunn burde ungdom lyttes til, spesielt i spørsmål om hvordan vi kan løse konflikter, og andre utfordringer verden står ovenfor.

Press og ungdoms rett til deltakelse

Press hadde våren 2015 kampanjen “Når du blir ung”, om hvordan ungdom blir diskriminert, ikke tatt på alvor og ikke har en lovfestet kanal for å si sin mening.(Les mer her) Samtidig som det er viktig at vi setter fokus på hvordan ungdom blir involvert i beslutningsprosesser i Norge er det også viktig å løfte temaet internasjonalt. Dette har Press i år gjort ved å være med i et nettverk for resolusjon 2250 og gjennom vår politiske nestleder Margrete som det siste året har vært ungdomsdelegat i FN. I denne saken kan du lese om nettopp disse to tingene.

Resolusjon 2250 - Ungdom, fred og sikkerhet

#youth4peace #scr2250

Den 9. Desember var det ett år siden FNs sitt sikkerhetsråd vedtok en historisk og viktig resolusjon, resolusjon 2250, “Youth, Peace and Security”. Den første resolusjonen noen gang som handler om ungdom, fred og sikkerhet. Resolusjonen konstaterer at det vil være umulig å skape langvarig fred og forhindre konflikt uten å ha med ungdom. Den anerkjenner at den ungdomsgenerasjonen som er nå er den største noen gang, og at ungdom både er en viktig ressurs, og en sårbar gruppe som trenger beskyttelse.

Hva er en resolusjon? Hvem er FNs sikkerhetsråd? Hvorfor var det sikkerhetsrådet som vedtok denne? Hva står det i resolusjonen? Les mer her
UNOY, United Network of Young Peace Builders har laget en lett forståelig guide til resolusjon 2250

En slik resolusjon gir oss som jobber med ungdomsspørsmål og ungdomsdeltakelse et gullkort i hånd når vi skal argumentere for inkludering av ungdom. Ansvaret fremover med implementering ligger på statlig nivå, og det ansvaret skal vi sørge for at de tar.

En lignende resolusjon om kvinner

For en bedre forståelse av resolusjonen kan det være lurt å se den i en kontekst. I år 2000 vedtok sikkerhetsrådet en lignende resolusjon kalt “1325 - Women, Peace and Security”. Denne resolusjonen har siden den ble vedtatt hatt stor innvirkning på kvinners rolle i konfliktløsning. For å ta to eksempler. I 2015 hadde 7 av 10 fredsavtaler et kjønnsperspektiv i seg, sammenlignet med 1990 - 2000, hvor kun 73 av 664 fredsavtaler hadde dette. I et nyere eksempel, fra fredsforhandlingene i Colombia har kvinners spilt en viktig rolle. Se film her

En viktig forskjell mellom 1325 og 2250, om kvinner og ungdom, er at 2250 ligger under kapittel 7 i et FN dokument. Dette er viktig da kapittel 7 er bindende. Det vil si at alle medlemsland plikter å implementere den. Til tross for at 1325 om kvinner ikke var bindende har mye skjedd, og den har hatt en viktig rolle.

Arbeidet videre med 2250 kommer Press til å gjøre gjennom nettverket for 2250​​​​​​​

Ungdomsfokus i FN

Mitt navn er Margrete, jeg er nestleder i Press og i 2016 har jeg vært ungdomsdelegat for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU. I den anledningen har jeg representert norske barne- og ungdomsorganisasjoner og Press i FNs Generalforsamling, FNs Menneskerettighetsråd og på et forum om ungdom og bærekraftsmålene arrangert av FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).Det betyr med andre ord, at jeg det siste året har hatt øyne på innsiden av FN-systemet.

Egen utsending for ungdomsspørsmål

I det siste har vi sett en veldig positiv utvikling når det snakkes om ungdom og FN; ungdom snakkes stadig mer om i FN-systemet! FN er en organisasjon som ønsker å sette fokus på sårbare grupper over hele verden, og slik kan det oppstå en drakamp om hvilke grupper som får fokus. Endelig er ungdom på vei inn i dette søkelyset. Det har skjedd en rekke ting: FNs generalsekretær har utnevnt en utsending for ungdomsspørsmål. Hans oppgave er å samkjøre alle delene av FN-systemet som omhandler ungdom, og sørge for at FN diskuterer og prøver å finne løsninger på problemer som rammer ungdom. Ungdomsutsendingen er et godt tegn på at ungdom har blitt viktigere i FN, men samtidig er det ikke helt optimalt, fordi han er en voksen som snakker om ungdom, i stedet for å slippe til ungdom selv. Hvert år er ungdomsutsendingen med på å arrangere et ungdomsforum – ECOSOC Youth Forum. Dette har blitt møtt med varierende respons – mange kritiserer forumet på grunn av dårlige utvelgelsesprosesser for ungdommene som skal delta på møtet. Likevel er det kult at forumet har fokus på ungdom!

Ungdomsdelegater

Men det skjer også andre ting som viser at ungdom er på vei opp i FN, nemlig ungdomsdelegatprogrammet. Dette er en ordning hvor medlemsland inkluderer ungdom i sine FN-delegasjoner. Mange av ungdomsdelegatene får skrive og holde en tale i generalforsamlingen, og noen får være med i forhandlinger om resolusjoner. I 2016 var antallet ungdomsdelegater rekordhøyt – rundt 70 land sendte ungdomsdelegater. Dessverre er det veldig varierende hvor mye ungdomsdelegatene inkluderes i FN-delegasjonene fra land til land.

Menneskerettighetsrådet med ungdomsfokus

I November i år arrangerte Menneskerettighetsrådet for første gang en konferanse om rettsikkerhet og menneskerettigheter. Konferansen skal være årlig og ha et nytt tema hvert år. Det aller første temaet som ble valgt var ungdom og menneskerettigheter. Det er utrolig viktig, ikke bare fordi man setter ungdom på dagsorden, men også fordi man snakker om rettighetene til ungdom. På forumet var mange av ungdomsdelegatene til stede, men også en del voksne diplomater. Det et veldig viktig at ungdom og voksne diplomater møtes for å diskutere problemene og løsninger – bare sånn kan man utforme politikk som faktisk er til ungdoms beste!

For mer informasjon

Politisk nestleder og ungdomsdelegat til FN Margrete, eller  ansvalrig for hovedtemaet Handel og Fred, samt Press’ representant i nettverket for 2250, Elfi

Ressurser:

Press støtter også LNU (Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner) i deres arbeid med ungdom og FNs bærekraftsmål. Les mer her

Press med i et nettverk for 2250, les mer her

UNOY, United Network of Young Peace Builders har laget en lett forståelig guide til resolusjon 2250