Bli medlem

Psykisk helse

Barn har rett til en oppvekst og et miljø som fremmer barnets psykiske helse. Her har staten stort ansvar, men man ser i dag at den offentlige innsatsen ikke holder mål, og at psykisk helse forblir et tabu i samfunnet.

Mobbing kan føre til store psykologiske problemer og gjøre skolehverdagen vanskeligere for elevene. Det er i for liten grad tilrettelagt for barns medvirkning i å utvikle tiltak for å hindre og forebygge mobbing og ekskludering. På nett utvikles stadig nye arenaer som barn og unge deltar i, hvor det også kan foregå nettmobbing. Det trengs bedre opplæring til barn og unge knyttet til håndtering av den digitale hverdag.

Press krever:

  • involvering av elever, lærere, foreldre og helsepedagoger i forebyggende arbeid mot diskriminering, mobbing og annen trakassering i skolen
  • tett oppfølging av barn som har blitt utsatt for mobbing og trakassering
  • en barne- og ungdomspsykiatri som gir behandling til alle barn og unge som har behov, og en individuell oppfølging i etterkant av behandlingen
  • at ingen barn må vente lenger enn 14 dager på behandling
  • et tilstrekkelig behandlingstilbud for barn og unge med spiseforstyrrelser, som setter barnets behov i fokus
  • en nasjonal plan for forebygging av spiseforstyrrelser
  • bedre hjelp og oppfølging til barn og unge som er rammet av spiseforstyrrelser
  • at det arbeides for et mobbetilsyn i norsk skole