Bli medlem

Helse og omsorg

Rett til helse og omsorg er viktige faktorer i barns oppvekst. Derfor er det også utrolig viktig å fremheve de områdene hvor tilbudet til barn og unge er utilstrekkelig, som dagens skolehelsetjeneste. Sikring av helsetjenester for barn som faller utenfor grunnet økonomiske vansker, er også veldig viktig.

Et annet aspekt er barn under kriminalomsorgen. Unge førstegangskriminelle fortsetter ofte med å begå lovbrudd. Dette tyder på at straffereaksjonene vi har overfor unge i dag, virker for dårlig. Flere land tar ikke tilstrekkelig hensyn til den kriminelles alder når straffen skal bestemmes.

Press krever:

 • avskaffing av dødsstraff
 • at helsepedagog skal være tilgjengelig hele uken på alle skoler, for å sikre at alle barn har tilgang på et lavterskeltilbud for både psykiske og fysiske helseproblemer
 • at barn ikke skal kunne dømmes til livstid i fengsel
 • et tilbud om behandling og rehabilitering til alle unge som begår straffbare handlinger
 • at barn ikke skal sone straff sammen med voksne
 • at barn som er parti i rettsaker, får rett til fri rettshjelp
 • at stater tar et aktivt ansvar for at barn som allerede er født ved surrogati, får statsborgerskap og juridiske rettigheter
 • kommunale handlingsplaner for reduksjon av fattigdom
 • obligatorisk opplæring om legning og kjønnsmangfold før man kan jobbe i skolehelsetjenesten
 • familievennlige kommunale boliger som sikrer barn trygge og tilfredsstillende oppvekstsvilkår
 • barnefaglig kompetanse og arbeidsmetoder i NAV som sikrer at barn blir hørt i saker som angår deres oppvekst og levevilkår
 • at alle barn som oppholder seg i Norge skal ha lik rett på helsehjelp
 • fjerning av egenandel på helsetjenester og medisiner for barn
 • fjerning av egenandel på alle ikke-kosmetiske tannbehandlinger for barn
 • gratis og tilgjengelige helsestasjoner for barn og unge i alle kommuner
 • tilgang på skolepsykolog og skolelege på alle skoler
 • at helsepedagog ved ungdomsskoler og videregående skoler på starten av skoleåret presenterer seg for alle nye elever
 • at det på alle skoler skal informeres om hvilke lavterskeltilbud innenfor både psykisk og fysisk helse som eksisterer i nærområdet
 • en skolehelsetjeneste som har tid og evne til både å jobbe forebyggende og se enkelteleven
 • bedre tilgang på nødvendige medisiner
 • fokus på forebyggende tiltak, for eksempel informasjon om prevensjon, bevisstgjøring rundt riktig kosthold og sanitære forhold, og generell tilgang til dette
 • at barn rammet av sykdom skal slippe å bli stigmatisert
 • at barn som har mistet sine foreldre som en følge av sykdommer og epidemier, skal få et godt omsorgstilbud
 • at elitefokusering ikke skal gå på bekostning av breddetilbud i idretten
 • at eliteidrett ikke skal være skadelig for barns helse, verken fysisk eller psykisk
 • at kriminell lavalder er det samme som stemmerettsalder
 • geografisk spredning av kommunale boliger for å sikre at barn vokser opp i et flerkulturelt miljø