Bli medlem

Barn uten omsorg fra foreldre

I tilfeller der foreldre av en eller annen grunn er ute av stand til å gi barnet tilstrekkelig omsorg, er det statens ansvar å bryte inn og sørge for barnets beste. I Norge har man en lang tradisjon med et sterkt barnevern med mange gode rutiner. Fortsatt er utfordringene i barnevernet store og mange, og praksis fra kommune til kommune varierer mye.

Barns beste skal være det grunnleggende prinsippet i barnevernet. For at dette skal ivaretas, er det viktig med god kommunikasjon mellom barnevernet, barnet, omsorgspersoner og andre involverte parter, og at det er tydelig for barnet hvorfor de er involvert i barnevernet. Dårlig kommunikasjon kan føre til en utrygg tilværelse for barn.

Når et barn trenger adoptivforeldre, er det barnet som må stå i fokus. Da er det viktig at alle som kan bli gode, kjærlige foreldre, får muligheten til å bli vurdert som adoptivforeldre, uavhengig av sivil status eller seksuell legning.

Press krever:

 • at barnets beste skal gå foran det biologiske prinsipp
 • øremerking av midler til barnevern gjennom bevilgninger til kommunene
 • en statlig handlingsplan for å trappe opp bemanningen i barnevernet til det nivået som er nødvendig
 • et forbud mot kommersielle aktører i barnevernstjenesten
 • et uavhengig og lett tilgjengelig kontrollorgan som fører tilsyn på barnets vegne
 • at barnet har rett til å påvirke og ha innflytelse
 • lovfestet rett til ettervern med individuell oppfølging, som gir ungdommer et sted å bo og tilbud om skole eller jobb
 • høy standard på alle barnevernsinstitusjoner
 • bedre informasjon fra barnevernet til barnevernsbarna
 • større satsning på å verve fosterforeldre
 • en god opplæring av fosterforeldre, med vekt på barnets situasjon og bakgrunn
 • oppfølging og kontroll av fosterforeldre
 • større satsning på kursing av fosterforeldre
 • at barnevernet skal tilstrebe at søsken plasseres i samme hjem, og tilrettelegge for kontakt mellom søsken der plassering i samme hjem ikke er mulig eller ønskelig
 • at barnet har mulighet til å velge egen saksbehandler, og at det skal tilstrebes varig kontakt
 • tilrettelagte tidspunkter for møter mellom barn og saksbehandler, som tar hensyn til barnets livssituasjon
 • at barn skal ha rett til innsyn i saksbehandlingen
 • lik mulighet for alle voksne mennesker til å bli vurdert som adoptivforeldre
 • at adopsjonsprosessen effektiviseres
 • økte ressurser til barnevernet for godkjenning av nye adoptivforeldre
 • at barn i en adopsjonssituasjon har rett til å medvirke og komme med sine meninger, og at de skal vektlegges
 • det skal tilstrebes at barnet får et langvarig og stabilt hjem
 • det skal tilstrebes at barnet plasseres i et hjem i nærmiljøet for å sikre stabilitet og trygghet
 • rettighetsfesting av barnevernsloven
 • tilstrekkelig kunnskap og kompetanse i barnevernet om barn med minoritetsbakgrunn
 • at barnevernet skal være en helseaktør med fokus på psykisk helse og styrket kompetanse på krise- og traumearbeid