Bli medlem

Norge i verden

Bistand er et viktig virkemiddel for å bedre levekår og livskvalitet på kort sikt i store deler av verden. Økonomisk støtte alene er derimot ikke nok for å få varige endringer mot skjev fordeling av verdens ressurser. Parallelt med bistandsarbeid er det derfor viktig at norske myndigheter jobber for varige, strukturelle endringer, både økonomisk og sosialt, og påser at norsk politikk ikke fører til barnerettighetsbrudd i andre land.

Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet) har per mars 2015 en markedsverdi på over 6700 milliarder[1] kroner, som er investert utenlandske selskaper, eiendom og statsobligasjoner. Mange av landene og selskapene Oljefondet investerer i bryter barnekonvensjonen.

For å bedre levekårene til barn i utviklingsland mener Press det er viktig at Norge og andre rike land fører en ansvarlig handelspolitikk, som tar hensyn til utviklingslandenes interesser og behov.

[1] Kilde: http://www.nbim.no. Hentet 28.02.2014

 

Press krever:

 • et bistandsbudsjett tilsvarende minst 1,5 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI)
 • at distribusjonen av norsk bistand støtter tiltak som fremmer barns helse og rettigheter
 • en reell oppfølging av Norges forpliktelser gjennom FNs utviklingsmål
 • at interessene til norsk næringsliv ikke skal gå på bekostning av effekten av bistanden
 • en gjennomgang av bistandsbudsjettet for å sikre at alle pengene som er satt av der, brukes til faktisk utviklingshjelp
 • en grundig vurdering av norske bistandsprosjekt, for å sikre at prosjektene faktisk fører til en langsiktig utvikling som kommer de mest trengende til gode
 • regelmessige stortingsmeldinger angående forholdet mellom norsk bistand og Norges næringsinteresser
 • at Oljefondet trekker seg ut av selskaper som bryter barns rettigheter
 • etiske retningslinjer på statsobligasjoner
 • at Etikkrådet kan vedta uttrekninger fra selskaper
 • at Etikkrådet får innsyn i, og mulighet, gjennom økte ressurser, til å kontrollere selskaper Norges Bank ønsker at Oljefondet skal investere i
 • at Etikkrådet får vetorett mot selskaper Oljefondet ønsker å investere i
 • at utviklingslands interesser er et grunnleggende hensyn i norsk handelspolitikk
 • at Norge arbeider for bedre vilkår for barn som er involvert i barnearbeid