Bli medlem

Internasjonal handel

Fattigdom er en grunnleggende årsak til at barns rettigheter brytes. Press mener derfor det er helt nødvendig med en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. For å oppnå dette, behøver vi blant annet demokratiske organer som regulerer verdenshandelen.

WTO-forhandlingene er ikke tilrettelagt for utviklingsland, og avtaleverket favoriserer rike land og flernasjonale selskaper. Dette fører til udemokratiske avtaler, som vanskeliggjør enkelte lands ivaretakelse av egne innbyggere. Press mener verdenssamfunnet må ta større hensyn til utviklingslands interesser i WTO-forhandlinger.

Mange barn dør av sykdommer som lett kunne vært behandlet med riktige medisiner, rent vann og god ernæring. Medisiner mot neglisjerte sykdommer er det lite satsing på, og det rammer utviklingsland hardest. I tillegg fører dagens patentsystem til høy pris på medisiner. Gjennom GATS (General Agreement on Trades and Services) blir grunnleggende rettigheter som vann, utdanning og helse gjort til handelsvarer.

Ukontrollert våpenhandel gjør våpen tilgjengelige for formål som fører til at barns liv går tapt, og at deres rett til utvikling blir hemmet. I april 2013 ble det i FN vedtatt en ny internasjonal våpenhandelavtale, Arms Trade Treaty (ATT), som blant annet vil hindre salg av våpen til diktaturer og andre totalitære stater. Norge ble det 10. landet som ratifiserte ATT, og må nå påvirke andre stater til å ratifisere avtalen. Norge er en av verdens største våpeneksportører. Da det ikke finnes en internasjonal sluttbrukererklæring og krav om merking av militært utstyr, er det ingen kontroll på hvor norske våpen havner.

Ni land har i dag atomvåpen. Bruk av atomvåpen vil føre til enorme ødeleggelser og store sivile tap. Atomvåpenstatenes motvilje mot å ruste ned, skaper en utrygg verden. Den eneste garantien mot spredning og bruk av atomvåpen, er stigmatisering og full avskaffelse.

Press krever:

 • allment innsyn i forhandlingene i WTO
 • et demokratisk WTO der alle land deltar på like premisser
 • at Norge aktivt arbeider for et mer demokratisk WTO
 • en samkjøring av norske posisjoner i WTO og norsk utviklingspolitikk
 • at Norge setter utviklingslandenes rett til utvikling foran egne markedsinteresser
 • ingen handel med offentlige tjenester som vann, helse og utdanning
 • at barn sikres nødvendige medisiner gjennom økt tilgjengelighet og rimelig prissetting
 • at Norge senker tollmurer mot U-land
 • at et mindre utviklet land (MUL) ikke umiddelbart får økte tollmurer i overgangen til utviklingsland
 • mer produksjon av og forskning på medisiner mot neglisjerte sykdommer
 • innføring av Robin Hood-skatt