Bli medlem

Handel og utnytting av barn

Kjøp og salg av barn er et stort problem, og truer mange av barnets grunnleggende rettigheter. Det finnes for lite informasjon om omfanget av problemet. Press mener innsatsen for å forebygge handel med barn, må forbedres. 

Turister og forretningsreisende som utnytter barn seksuelt, er et alvorlig problem. Reiselivsbransjen har et stort ansvar knyttet til informasjon om og rapportering av utnytting av barn.

Press krever:

 • en internasjonal og nasjonal kartlegging av omfanget av handel av barn
 • at alle stater utformer tiltak og planer for forebygging og avdekking av handel med barn, samt behandling av barn som har blitt utnyttet
 • at Norge ratifiserer Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot utnytting og seksuelt misbruk
 • at alle land ratifiserer tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen om salg og seksuell utnyttelse av barn
 • et større initiativ fra norske myndigheter i internasjonale samarbeid for å hindre handel og bortføring av barn
 • en bedre opplæring av alle ansatte i barnevern, tollvesen og politi om menneskehandel
 • et gjennomgående fokus på barn i handlingsplaner mot menneskehandel
 • styrking av arbeidet med identifisering av ofre for menneskehandel
 • etterforskning og straffeforfølging av bakmenn og overgripere
 • at reiselivsbransjen tar ansvar og sikrer at egen virksomhet ikke utnytter barn
 • at reiselivsbransjen utdanner sitt personale og stiller krav til hotelleiere og andre underleverandører om nulltoleranse mot alle former for utnytting av barn
 • oppfølging og spredning av informasjon om at det er ulovlig for nordmenn å gjøre overgrep mot barn, samt kjøpe sex av barn, også når de er i utlandet