Bli medlem

Barns rett til utdanning og fritid

Artikkel 28 i barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til utdanning. Likevel er det mange barn som av ulike årsaker ikke går på skole. Fattigdom, krig og konflikt er noen av de største årsakene til at barn frarøves denne rettigheten. Det er derfor viktig at utdanning er gratis, lett tilgjengelig og tilrettelagt. Utdanning er viktig for utvikling og for å gjenoppbygge et samfunn etter endt konflikt. Videre mener Press at lik mulighet til utdanning er en forutsetning for likestilling.

Gjennom FNs tusenårsmål har langt flere barn fått muligheten til å gå på skole. Press mener man nå også må fokusere på kvaliteten i utdanningen, ikke bare tilgangen.

Mange barnearbeidere jobber under skadelige forhold. FNs definisjon på skadelig barnearbeid er arbeid utført av barn under 14 år, som går ut over barnets skolegang og fysiske og psykisk helse.

Press krever:

  • økt internasjonal satsning for å forbedre lese- og skrivekyndighet i verden
  • at alle skoler skal være fredssoner
  • lik mulighet til utdanning for jenter og gutter
  • skoletilbud i alle flyktningleirer
  • at FNs tusenårsmål om å sikre utdanning for alle innen 2015, videreføres i de nye utviklingsmålene
  • at alle stater har en gratis offentlig skole
  • fokus på kvaliteten på utdanningen, ikke bare tilgangen
  • beskyttelse av barn mot alle skadelige former for barnearbeid
  • større ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper som benytter seg av barnearbeid, gjennom internasjonale regelverk og oppfølging av disse
  • god oppfølging av tidligere barnearbeidere, for å sikre deres fremtid