Bli medlem

Tilrettelegging for fritid og deltakelse for utsatte grupper barn

Mange fritidsaktiviteter i dag koster penger, og stenger dermed ute barn som kommer fra hjem med svak økonomi. Særlig i den kommunale kulturskolen er det stor variasjon i tilbud og pris. Det er viktig at alle norske kommuner har et godt fritidstilbud som ivaretar barns interesser og behov.

Funksjonshemning oppstår når omgivelsenes utforming eller krav til funksjon ikke samsvarer med individets forutsetninger. Universell utforming dreier seg om å utforme samfunnet slik at bygninger, transportsystemer, arrangementer, utdanning, osv. er tilgjengelige for så mange mennesker som mulig med minst mulig tilpasning eller spesiell utforming. Mangel på universell utforming er diskriminerende og gjør livet vanskeligere for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Press krever:

 • at Norge oppfyller sine forpliktelser i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 • at alle land ratifiserer FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
 • at universell utforming alltid prioriteres
 • at det legges til rette for at alle barn skal ha mulighet til å delta aktivt på alle samfunnsområder
 • at all kollektivtransport er tilrettelagt for rullestolbrukere og andre mennesker med funksjonsnedsettelser
 • at alle skoler og barnehager blir tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne
 • at offentlige velferdsordninger innrettes slik at de ikke hindrer barn med nedsatt funksjonsevne fra å leve et aktivt liv og delta på lik linje med andre barn
 • lavterskel, kostnadsfrie fritidsaktiviteter som sikrer at alle barn får mulighet til å delta aktivt
 • sosiale støtteordninger som sikrer at barn av foreldre med svak økonomi får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter
 • utvidet tilbud i den kommunale kulturskolen, og makspris for plass på kulturskolene
 • økt satsning på tiltak for å fremme og å ivareta nasjonale minoriteters kultur og språk for barn og unge