Bli medlem

Skole og barnehage

Norsk grunnskole skal i utgangspunktet være gratis, men på grunn av stadig økende utgifter i forbindelse med skoleturer, kulturelle tilbud og andre ekstrautgifter, blir skolehverdagen dyr for mange familier. Dette fører til at flere barn og unge ekskluderes fra viktige sosiale arenaer.

Press mener at barnehager bidrar positivt til barns utvikling. Maksprisen er fortsatt for høy og kontantstøtten fører til at mange barn som ville dratt nytte av å gå i barnehage, ikke får den muligheten.

Press krever:

 • at ingen aktiviteter i forbindelse med den offentlige skolen skal koste penger
 • øremerkede midler til gjennomføring av klasseturer og lignende
 • nulltoleranse mot forskjellsbehandling av elever på bakgrunn av skoleprestasjoner
 • god offentlig leksehjelp
 • lovfestet rett til morsmålsopplæring
 • at læreplaner utvikles i samråd med ulike grupper barn og unge
 • en gratis, sikret barnehageplass for alle barn
 • fjerning av kontantstøtten
 • gratis skolefritidsordning for alle barn i Norge
 • at lekser ikke brukes som kompensasjon for tapt undervisning
 • at leksenes innhold og mengde avgjøres i samråd med elever
 • økt fokus på andre kulturer og religioner i barnehagen for å forebygge diskriminering
 • at alle videregående skoler skal ha en NAV-representant til stede minst en gang i uken