Bli medlem

Barnekonvensjonen

Alle FNs medlemsland, med unntak av USA, har bundet seg til barnekonvensjonen gjennom ratifisering. Barnekonvensjonens rettslige status varierer fra land til land. Den kan enten være overordnet nasjonal lov, likestilt med nasjonal lov eller underordnet

Norge har ved ratifisering av barnekonvensjonen forpliktet seg til å gjøre konvensjonen allment kjent for voksne og barn. Likevel kan man i dag gå gjennom et helt utdanningsløp uten å få innføring i barnekonvensjonens prinsipper.

Klagemekanismen til FNs barnekonvensjon gir barn som har blitt utsatt for brudd på rettighetene sine, en mulighet til å klage til FNs barnerettskomité.

Press krever:

  • at alle land ratifiserer og inkorporerer barnekonvensjonen, samt oppfyller dens krav i praksis
  • at alle land som har ratifisert barnekonvensjonen, også ratifiserer tilleggsprotokollen om en klagemekanisme til FNs barnekonvensjon
  • mer opplæring i barnekonvensjonen og hvordan den er relevant for barn i Norge, i grunn- og videregående skole, gjennom fastsatte kompetansemål i læreplanen
  • obligatorisk opplæring i barnekonvensjonen og barns rettigheter for alle som studerer til yrker som innebærer kontakt med barn
  • at barnekonvensjonen er lett tilgjengelig og synlig for elever på grunn- og videregående skoler