Bli medlem

Norsk asylpolitikk

Barn rammet av krig og konflikt kommer også til Norge. De fleste kommer til Norge gjennom asylinstituttet, mens et begrenset antall kommer som overføringsflyktninger via FN. Press arbeider for en asyl- og innvandringspolitikk som er human og barnevennlig, som setter hensynet til barn først, og innfrir barns rettigheter. Barnefaglig kompetanse i alle ledd er en forutsetning for at asylsøkende barn skal bli behandlet på egne premisser.

Asylbarn har samme rettigheter som norske barn, likevel aksepterer vi barnerettighetsbrudd i større grad bare fordi de angår asylbarn. Før asylbarna kommer til Norge, har vanligvis flere av rettighetene deres blitt brutt. Da er det ekstra viktig at Norge ivaretar rettighetene deres når de kommer hit.

Sammenlignet med de fleste land, har Norge et relativt godt fungerende asylinstitutt der saker realitetsbehandles, og et enkelt, men forsvarlig botilbud mens man venter på svar på asylsøknaden. Press mener likevel den materielle standarden ved norske asylmottak er for dårlig, og at aktivitetstilbudet for asylsøkende barn ikke holder mål. Ved asylmottak med privat drift finnes det ikke like gode muligheter til innsyn, noe som vil gjøre det vanskeligere å innføre et godt kontrollsystem. Press er bekymret for situasjonen på Trandum asylmottak. Internering av barn bør unngås.

Det er opp til hver enkelt kommune om asylsøkende barn skal ha rett til barnehage. Asylsøkende barn har nå rett til å gå på videregående skole, men kun mens de venter på svar på asylsøknaden. Barn som har fått avslag, har ikke denne rettigheten. Dette mener Press er diskriminerende.

I dag blir mange barn som har fått oppholdstillatelse, boende på mottak i mange år, fordi kommuner ikke vil ta imot flyktninger. Press mener kommunene må ta en del av ansvaret.

Press krever:

 • at utlendingsforvaltningen alltid lar hensynet til barnets beste gå foran innvandringsregulerende hensyn
 • at barnets beste skal være det grunnleggende hensynet i behandlingen av søknader om asyl, og at dette skal gjenspeiles i lovverket
 • at asylsøknadene til barn som søker asyl alene og familier med barn blir spesielt prioritert
 • en grundig vurdering av barnets beste for hvert enkelt barn, og at denne vurderingen, og vektleggingen av den, kommer tydelig fram i vedtaket
 • tilbud om gratis og ubegrenset rettshjelp i klage- og ankeprosesser
 • barnefaglig kompetanse i alle ledd av asylprosessen
 • høyere materiell standard og bedre aktivitetstilbud på asylmottak
 • ikke-kommersiell drift av alle asylmottak i Norge
 • at staten innfører krav om 24-timers bemanning på alle norske asylmottak
 • bedre oppfølging av asylmottak, med kontroller foretatt av en uavhengig kontrollinstans
 • en fast ansatt barnepsykolog og lege på alle mottak hvor det bor barn
 • tilbud om norskopplæring til alle barn i mottak, før de skal inn i ordinær norsk skole
 • lovfestet rett til videregående opplæring for barn som bor i mottak, også de som har fått avslag
 • lovfestet rett til barnehageplass for barn som bor i mottak
 • demokratiopplæring som del av introduksjonskurset
 • at flyktninger skal bosettes i områder som er lagt til rette for god integrering, og at barnefamilier og enslige mindreårige prioriteres
 • øremerkede midler til kommuner med asylmottak, for å sikre at barn som bor på mottak, får delta i fritidsaktiviteter som inkluderer transport
 • at staten skal ha mulighet til å pålegge norske kommuner å bosette flyktningbarn
 • at kommunen øremerker midler til integrering av asylsøkende barn
 • kommunal tilrettelegging av gode møteplasser for asylsøkere og norske statsborgere
 • tilrettelagt informasjon om asylprosessen og barnets rettigheter, gitt på barnets språk og tilpasset barnets modenhetsnivå
 • at utlendingsnemnda erstattes med en uavhengig domstol
 • gratis psykisk og fysisk helsehjelp for alle mennesker uten papirer, og asylsøkere
 • amnesti for papirløse flyktningbarn som har bodd i Norge i mer enn tre år
 • at alle barn som søker asyl, har tilgang til tannlegebehandling
 • screening av barn på asylmottak for å kartlegge hvem som er ekstra utsatte og sårbare
 • at det opprettes et uavhengig tilsynsorgan for virksomheten på Trandum asylmottak, og at mottakets oversikt avvikles
 • at barn og barnefamilier ikke skal interneres
 • at Norge årlig skal ta imot 5000 kvoteflyktninger
 • at Norge skal bistå med menneskelige og økonomiske ressurser i redningsarbeidet av flyktninger i Middelhavet