Bli medlem

Enslige mindreårige asylsøkere

Selv om de fleste barna som søker asyl i Norge, kommer sammen med familien sin, mottar Norge omkring 1 000 alenekommende barn hvert år. Disse barna får betegnelsen enslige mindreårige asylsøkere.

Barn som søker asyl uten foreldre eller andre omsorgspersoner, er en særlig utsatt gruppe barn i Norge. Disse barna har rett på den samme omsorgen og oppfølgingen som norske barn og unge i samme situasjon. I 2007 ble omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn under 15 år overført til barnevernet, mens omsorgsansvaret for de mellom 15 og 18 år ligger hos Utlendingsdirektoratet (UDI). Press mener at UDI ikke har den barnefaglige kompetansen som skal til for å ta vare på disse barna.

Barnekonvensjonen stadfester at søknader om familiegjenforening skal behandles på en positiv, human og rask måte. Likevel er det vanskelig for barn å bli gjenforent med foreldre eller søsken i Norge. Barn som har fått opphold av sterke menneskelige hensyn har ikke rett til familiegjenforening etter norsk lov. 

Hvert år forsvinner flere titalls barn fra norske asylmottak. Meldefristen for mottak – «straks» – defineres som innen 24 timer, som er alt for lang tid, og må reduseres drastisk. Mange av barna som forsvinner, har vært på drift i Europa i flere år, og i kontakt med kriminelle miljøer. Press mener man må iverksette tiltak for å fange opp denne utsatte gruppen. Det må også kartlegges hvor vidt disse barna er ofre for menneskehandel, involveres i salg av narkotika eller annen form for kriminalitet.

Enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge, skal i løpet av kort tid få oppnevnt en representant som skal være med dem på asylintervjuet. Når barnet blir flyttet fra transittmottak til et annet mottak, skal det få oppnevnt ny representant.

Press krever:

 • varig opphold til barn som søker asyl alene, dersom det ikke finnes forsvarlig omsorg ved retur til hjemland
 • at Norge realitetsbehandler asylsøknadene for alle barn som søker asyl i Norge alene, med mindre noe annet er til barnets beste
 • at barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge
 • at alderstesting foregår på en sikker, human og vitenskapelig måte, og at tvil alltid skal komme barnet til gode
 • at det skal forskes frem en ny metode for å aldersteste enslige mindreårige asylsøkere
 • at NOAS' anbefaling om metoder for alderstesting følges, og at man inkluderer psykisk modenhet i aldersvurderingen av asylsøkere
 • at Folkehelseinstituttet overtar ansvaret for de medisinske alderstestene
 • rett til familiegjenforening for alle barn som får opphold eller asyl i Norge
 • at kravet om fire års utdanning eller arbeid i Norge ikke skal gjelde barn
 • god oppfølging og iverksettelse av nødvendige tiltak når barn som har forsvunnet, kommer tilbake
 • at meldefristen for barn som forsvinner fra mottak halveres
 • kartlegging og oppfølging av enslige asylsøkende barn i kriminelle miljøer
 • oppnevning av én person (representant e.l.) som har hovedansvar for barnet som forsvinner fra asylmottak
 • en operativ koordineringsenhet i Oslo med ansvar for forsvinningssaker
 • at det settes av tilstrekkelig med midler, slik at politiet kan etterforske forsvinninger av barn fra norske asylmottak
 • at det opprettes en operativ koordineringsenhet i Oslo
 • økt satsing på rekruttering av representanter, og at man øker kompetansen hos disse
 • tilrettelegging og skolering av representanter, slik at de blir i stand til å verne om det enslige barnet i hele vergeperioden
 • en handlingsplan mot forsvinninger fra asylmottak, med fokus på forebygging
 • at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for menneskehandel