Bli medlem

Nettverk

Nettverk og organisasjoner Press er med i og støtter

Press er en del av den internasjonale Control Arms-kampanjen, som er en allianse av aktører fra det sivile samfunn som krever en sterk og bindende våpenhandelavtale.
 
Forum for Barnekonvensjonen (FFB)
FFB er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Press er en av nærmere 50 deltakere i nettverket.
 
ForUM er et nettverk av over 50 frivillige norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner, der Press er med. Press deltar blant annet aktivt i Robin Hood-skattkampanjen.
 
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en global kampanje som jobber for et forbud mot atomvåpen.
 
Ingen mennesker er ulovlige, eller papirløskampanjen, er en kampanje som krever at myndighetene finner en løsning for dem som har levd papirløst i Norge over flere år. Press har stilt seg bak denne kampanjen sammen med 37 andre organisasjoner.
 
Press er medlem i LNU, som er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for 98 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.
 
NC er et samarbeidsorgan mellom ungdomsorganisasjonene til Redd Barna i Danmark, Norge, Sverige og Finland. To representanter fra hvert land møtes tre ganger i året for å samarbeide om internasjonal ungdomsorganisering. NC deler på en stilling som internasjonal ungdomskoordinator.
 
Press er medlem i Norges Fredsråd, et samarbeidsorgan for organisasjoner som jobber for fred.
 
Press er medlem i NSF, som er en del av en internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i verden i dag. Annethvert år arrangerer NSF Globaliseringskonferansen, hvor Press er med og arrangerer møter.
 
Redd Barna er Press sin moderorganisasjon. Alle medlemmer i Press er også medlem i Redd Barna. Leder i Press sitter i Redd Barnas hovedstyre.
 
Press er tilsluttet SLUG, en nettverksorganisasjon som jobber for en mer rettferdig finansarkitektur og for gjeldsslette.
 
Press er med i Ungdom mot retusjert reklame, som er et nettverk av organisasjoner som krever merking av retusjert reklame.