Bli medlem

Barns rettigheter

Man deler ofte rettighetene i barnekonvensjonen inn i fire hovedområder:

  • Liv og helse
  • Skolegang og utvikling
  • Deltakelse og innflytelse
  • Omsorg og beskyttelse

Retten til liv og helse

At barn har rett til liv og helse, betyr at staten er forpliktet til å gjøre alt den kan for å sikre at barn vokser opp og får best mulig helsehjelp. Det holder altså ikke å ikke gå inn for at barn skal dø eller bli syke; staten må aktivt arbeide for at så mange som mulig ikke bare overlever, men har god helse og får best mulig helsehjelp når de har behov for det. Hvert enkelt barn har rett til å leve og til å få best mulig helsehjelp.

Retten til skolegang og utvikling

Retten til skolegang og utvikling innebærer at staten plikter å gi hvert enkelt barn best mulig utdanning og legge forholdene best mulig til rette for at barnet skal ha en positiv utvikling.

Retten til deltakelse og innflytelse

Barnekonvensjonen gir også barn rett til deltakelse og innflytelse, altså demokratiske rettigheter. Barn har rett til å søke og motta informasjon og til å gi uttrykk for sine meninger. Ikke minst har de rett til å bli hørt og få meningene sine vektlagt.

Retten til omsorg og beskyttelse

Det siste hovedområdet er de artiklene som handler om at barn har rett på omsorg og rett til å bli beskyttet. Retten til beskyttelse handler blant annet om beskyttelse mot bortføring, misbruk og vold. Igjen er det ikke nok at staten bare ikke selv misbruker barn, den må aktivt sikre barn omsorg og beskyttelse.

Det er viktig å påpeke at konvensjonen også sier at staten skal innfri barns rettigheter etter beste evne. Konvensjonen stiller andre krav til rike land enn til fattige.

De fire grunngrinsippene

Fire av artiklene i barnekonvensjonen har en spesiell posisjon og kalles barnekonvensjonens grunnprinsipper. Hovedområdene vi har nevnt over, bygger på og skal tolkes i lys av grunnprinsippene. De er:

  • Art. 2: Ikke-diskriminering
  • Art. 3: Barnets beste
  • Art. 6: Liv og utvikling
  • Art. 12: Si sin mening å bli hørt